คลังเก็บหมวดหมู่: ประกันคุณภาพ

โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงการมอบหมายงานในรอบการประเมินถัดไป

เอกสารโครงการ

 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. คำสั่งคณะ 82/2558 ลว 17 กค 58
 3. กำหนดการ – ปรับปรุง 27 กรกฎาคม 2558 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางไปด้วยรถมินิบัส

เอกสารประกอบยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด จะเปิดให้ท่านโหลดในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยจะแจ้งท่านทราบอีเมล์และ Facebook กลุ่ม AR (ประชาสัมพันธ์ภายใน)

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์ม SWOT (.doc) [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 2. แบบฟอร์ม OP-พร้อมข้อเสนอแนะ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 3. แบบฟอร์ม แผนรายจ่ายหลักสูตร (xls) [ เฉพาะหลักสูตร ]
 4. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาหลักสูตร/หน่วยงาน 4 ปี [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สรุปรายจ่ายการใช้เงินของหลักสูตร/หน่วยงาน (จะส่งให้เฉพาะประธานหลักสูตร ทางเมล์และทางเอกสาร)
 2. สรุปแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 และ รายการคำขอแผนยุทธศาสตร์ 2559 (มีบางรายการต้องทบทวน ดูที่ comment ช่อง L M N และ O ในsheet รวม)
 3. คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 4. OP – โครงร่างองค์กร (Organization Profile = OP) ปี 56) (ข้อมูลเก่า จากประชุมที่เซ็นทราร่า มี.ค.56)
  1. OP – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
  2. OP – โท- เทคโนโลยีอาคาร [ เฉพาะหลักสูตร ]
  3. OP – โท- เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  4. OP – โท- การวางแผนภาคและเมือง [ เฉพาะหลักสูตร ]
  5. OP – ตรี- สถาปัตยกรรมศาตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  6. OP – ตรี- การออกแบบอุตสาหกรรม [ เฉพาะหลักสูตร ]

สรุปผลการประเมินโครงการ [ รายงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานนโยบายและแผน งวด 2/2558

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ

กำหนดส่ง 30 เมษายน 2556

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

  ครั้งที่ 1 : 14 มีนาคาม 2556 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 1201

 1. หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
 2. เอกสารประกอบ 1 : ฟอร์มโครงสร้างองค์กร (OP) 15 ข้อ ดาวน์โหลด pdf     excel (** ปรับปรังใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2556)
 3. เอกสารประกอบ 2 : ฟอร์มแผนปฏิบัติ 3 ปี โครงการ กิจกรรม ดาวน์โหลด pdf     excel

ไฟล์เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม : http://arch.kku.ac.th/dev/?p=1468

รายงานผลการประเมินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

รายงานผลการประเมินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
7 – 8 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 1. รายงานสรุปผลการประเมิน
 2. ภาคผนวก
  1. เอกสารคำสั่ง/โครงการฯ
  2. เอกสารประกอบการสัมนา
   1. เอกสารชุดที่ 1 Core Values and Concepts (ค่านิยมหลักและแนวคิด) 11 ประการ
   2. เอกสารชุดที่ 2 Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Framework : A System Perspective (กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ)
   3. เอกสารชุดที่ 3 Organization Profile (โครงร่างองค์การ) = OP
   4. เอกสารชุดที่ 4 แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างองค์การ
   5. เอกสารชุดที่ 5 (ตัวอย่างการเขียนโครงร่างองค์การ) การรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2554
   6. เอกสารชุดที่ 6 ตารางคะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ด้านสถาปัตยกรรม-ออกแบบ) ปีการศึกษา 2553-2555
   7. เอกสารชุดที่ 7 ข้อมูลผลการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมฯ ระหว่างปี 2553-2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนา
  4. ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
  5. ภาพประกอบ
ไฟล์ประกอบเพิ่มเติม

  1. สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทย (TCI)
  2. Scopus Journal Search
  3. ISI Journal Search
  4. บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) โดย สมศ. ดาว์นโหลด

 1. ฟอร์มโครงสร้างองค์กร (OP) 15 ข้อ ดาวน์โหลด pdf     excel (** ปรับปรังใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2556)
 2. คู่มือ EdPEx[2009-2010]
 3. ดาวน์โหลดเอกสารรวม     ไฟล์     .rar

กิจกรรมต่อเนื่องของหลักสูตรฯ

ศึกษาดูงานด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพและระบบฐานข้อมูล (โครงการดูงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ) 29 ต.ค. 55

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ศึกษาดูงานด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพและระบบฐานข้อมูล (โครงการดูงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ) 29 ต.ค. 55
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีรายละเอียดรายงานสรุปการดูงานดังนี้

 1. หนังสือขอดูงาน
 2. สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการจัดทำระบบการประกันคุณภาพ และระบบฐานข้อมูล วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ลิงค์ประชาสัมพันธ์การดูงาน จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์

รายงาน (IQA AR 53)

KPI 2.2-2.3 ข้อมูลอาจารย์ประจำคณะฯ ปรับปรุง 54-06

KPI 9.3-5 รายงาน( วิจัย ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม)