คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวเก่า

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555

 1. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงRM1 (2555)
 2. แผนบริหารความเสี่ยง RM 2(2555)
 3. ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง RM 3 (2555)
 4. รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงRM 3 (2555)
 • การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. 2554 
 • รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2554
 • แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554
 • แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2555

 • แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2555
 • เอกสารประเมินผลงานบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553

   

  ประเมินผลงานบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553

  สายผู้สอน

  บันทึกแจ้งกำหนดปฏิทินประเมินผลงานสายผู้สอน งวด 2-53
  ปฏิทินการประเมินผลงานสายผู้สอน งวด 2-53
  โครงสร้างการเก็บหลักฐานในแฟ้มสะสมงาน
  เอกสารแสดงภาระงาน (PD) สายผู้สอน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน (PF) สายผู้สอน
  แบบสรุปผลการประเมินสายผู้สอน
  หลักเกณฑ์ประเมินภาระงานอาจารย์
  ข้อมูลราชการพิเศษสายผู้สอน งวดที่ 2 ประจำปี 2553

  สายสนับสนุน

  บันทึกแจ้งกำหนดปฏิทินประเมินผลงานสายสนับสนุน งวด 2-53
  ปฏิทินการประเมินผลงานสายสนับสนุน งวด 2-53
  แบบแสดงภาระงาน-PD (สถ.สนน.1)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-PF (สถ.สนน.2)
  แบบสรุปผลการประเมินสานสนับสนุน (สถ.สนน.3)

  “แบบฟอร์มขอรับใบสวัสดิการการศึกษาบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 กรอกรายละเอียดและยื่นที่ กจ.คณะ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2553″

  ดาวน์โหลด

  ผลการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-6 ระดับ 3-6

  ดูรายละเอียด

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ก.พ. – 15 มี.ค. 2553

  ดูรายละเอียด

  ขอเชิญสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

  1. บันทึกข้อความเชิญสมัครรับเลือกตั้ง
  2. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
  3. ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอนงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. กำหนดปฏิทินการประเมินงวด 1-53
  2. เอกสารแสดงภาระงาน (PD)สายผู้สอน-เริ่มใช้ปีงบ 52
  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน (PF)สายผู้สอน-เริ่มใช้ปีงบ 52
  4. แบบสรุปผลการประเมินสายผู้สอน
  5. โครงสร้างการเก็บหลักฐานในแฟ้มสะสมงาน
  6. ข้อมูลราชการพิเศษของอาจารย์ งวดประเมิน 1-53

  ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-6 ระดับ 3-6 สังกัดคณะปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 ธ.ค. 2552 – 25 ม.ค. 2553

  ดูรายละอียด