การติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง

1. แนวทางการติดตามและประเมินผลงาน ของผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลงาน ของผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง
...คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คำอธิบายเกี่ยวกับการประเมิน
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. แบบประเมินขีดความสามารถ