ข้าราชการ

1 การบริหารงานบุคคล

 1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
 2. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
 3. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
 4. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 5. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

2 เงินเดือน

 1. บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ-สูง [แบบใหม่] (1 เม.ย.54)
 2. ฐานคำนวณการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.2554
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
 5. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

3 เงินประจำตำแหน่ง/ ค่าตอบแทน

 1. พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2550
 2. พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
 3. พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 2549 ( ฉบับที่ 9)
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 6. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 15/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 การเลื่อนเงินเดือน

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

5 ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ เปลี่ยนตำแหน่ง

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 3. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 5. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มติ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2554 เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2556) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่งของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. น.ที่ ศธ 0509(2)/ว.3 เรื่อง การดำเนินการตามประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
 9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องการอบรมหลักสูตร ที่ ก.พ.อ.รับรอง  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

 

6 การลา

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 2. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2555) เรื่อง การลาออกจากราชการของบุคลากร
 3. แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ บัญชี 41

8 การต่อเวลาราชการ

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
 2. ประกาศสภา มข. (ฉบับที่ 7/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 อื่น ๆ

 1. อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
 3. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ