สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 2558

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 1. Download xlsx โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับเต็ม
 2. Download Doc แบบเสนอโครงการ
 3. แนวทางการเขียนโครงการ (ดูประกอบ ตอนเขียนโครงการ)

โครงการที่จำแนกตาม “หลักสูตร”

รายการ รายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 2558 รายชื่อโครงการที่เคยเสนอมาบรรจุ *
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม Download PDF Download PDF
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร Download PDF Download PDF
ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง Download PDF Download PDFส่งโดยก๊อป
Download PDFส่งโดย อ.หยก
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ^ ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF

* มีบางโครงการที่เสนอมาบรรจุในแผนแล้วไมไ่ด้ ไม่ได้รับการบรรจุ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้บริหาร”

รายการ รายชื่อโครงการในการกำกับของผู้บริหาร จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม งบประมาณที่จัดสรร (เฉพาะงบยุทธศาสตร์)
รองคณบดีวิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Download PDF 16 10 548,250
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Download PDF 16   620,000
รองคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 6 5 703,500
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา Download PDF 8   423,300
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 3   87,975
รวม   49 15 2,383,025

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2557


แนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการและกระบวนการส่งข้อมูล
แนวทางการ จัดทำ Proposal (โดย อาจารย์ชูพงษ์)

 1. ในส่วนของที่ มาให้มีการระบุว่าได้มีการทำ proposal นี้ โดยปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการนี้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วอย่างไร บ้าง
 2. กรณีแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการให้มีลายลักษณ์อักษร
 3. หากมีการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้มีการบันทึกรายงานการประชุมโครงการด้วย
 4. กำหนด วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา งบประมาณ ให้ชัดเจน
 5. ขณะดำเนินการ ให้มีการเก็บภาพถ่าย
 6. โครงการทุก โครงการต้องมีการประเมินผลโครงการ โดยประเมินทุกฝ่ายที่เข้าร่วม และพิจารณาหัวข้อประเมินจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ
 7. หากมีการนำ นักศึกษาเข้าร่วม สามารถจัดเป็นโครงการเชิงบูรณาการได้ (ฝึกปฏิบัติจากงานจริง)
 8. โครงการที่มี ลักษณะที่เป็นการบริการวิชาการ ทำนุ หรือการวิจัย ให้นำมาบูรณาการกับการสอน (มคอ 3)
 9. โครงการที่มี ลักษณะการให้ความรู้ ควรมีการจัดทำเอกสารง่ายๆ โดยให้สอดคล้องกับการวิจัยในรอบปีนั้นๆ
 10. โครงการเชิง ทัศนศึกษา ดูงาน อบรม ให้ต่อยอดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือ ทำเอกสารรายงาน รวมเล่ม เพื่อเป็นหลักฐาน
 11. ผลลัพทธ์ (Output) ที่ สอดคล้อง กับ KPI IQA ( แก๊ปจะเป็นคนป้อน KPI และ Output ให้ เป็น แนวทางก่อน)

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 1. โครงการ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือเบิกจ่ายการใช้เงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 เนื่องจากงานการเงินบัญชีและพัสดุ ต้องเคลียร์การใช้เงิน เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยก่อนปิดงบประมาณ 2558
 2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นของ “ส่วนกลาง” จะมีผู้บริหารดูแลระดับนโยบาย และหน่วยงานสำนักงานคณบดีที่สังกัดตามรอง เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย   ในส่วนด้านอื่นๆ สามารถใช้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการได้

 

ท่านสามารถเขียนแบบเสนอโครงการหรือปรับปรุงแบบเสนอโครงตามแนวปฏิบัติฯดังกล่าว   โดยท่านสามารถส่งข้อมูลแบบเสนอโครงการได้ 3 ช่องทางดังนี้

  • ส่งไฟล์มายัง Email hatawo@kku.ac.th
  • ส่งเอกสารแบบเสนอโครงการที่ นางสาวหทัยรัตน์ งานนโยบายและแผน
  • ส่งแบบเสนอโครงการโดยกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ………………………………………………………