ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 ปี (2559 -2562)

เรื่อง : ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 ปี (2559 -2562)
เวลา – สถานที่ : 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1
หนังสือเชิญ

เอกสารประกอบการประชุม

 1. ข้อมูลทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปี ( 2559 – 2562) ที่เชื่อมโยงแนวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการของคณะ
 2. โครงการ/กิจกรรม แนะนำในปีงบประมาณ 2559 โดย ผู้บริหาร
 3. แบบฟอร์ม เสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ 2559
 4. ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง 11 มิ.ย. 58)

กำหนดส่งโครงการตามแผนฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558

  ข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาแล้ว

 1. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม
 3. สถ.บ.+สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม
 4. ผ.ม.+ปร.ด. การวางแผนภาคและเมือง
 5. สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร
 6. สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม
 7. สำนักงานคณบดี

ภาพประกอบการประชุม
null