ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

เรื่อง : ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
วันเวลา – สถานที่ : 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ห้องบรรยาย 1

    เอกสารประกอบการประชุม :

  1. ไสลด์ – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
  2. เอกสารฉบับเต็ม – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
  3. ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557
  4. ข้อมูลสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์