โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงการมอบหมายงานในรอบการประเมินถัดไป

เอกสารโครงการ

 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. คำสั่งคณะ 82/2558 ลว 17 กค 58
 3. กำหนดการ – ปรับปรุง 27 กรกฎาคม 2558 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางไปด้วยรถมินิบัส

เอกสารประกอบยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด จะเปิดให้ท่านโหลดในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยจะแจ้งท่านทราบอีเมล์และ Facebook กลุ่ม AR (ประชาสัมพันธ์ภายใน)

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์ม SWOT (.doc) [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 2. แบบฟอร์ม OP-พร้อมข้อเสนอแนะ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 3. แบบฟอร์ม แผนรายจ่ายหลักสูตร (xls) [ เฉพาะหลักสูตร ]
 4. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาหลักสูตร/หน่วยงาน 4 ปี [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สรุปรายจ่ายการใช้เงินของหลักสูตร/หน่วยงาน (จะส่งให้เฉพาะประธานหลักสูตร ทางเมล์และทางเอกสาร)
 2. สรุปแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 และ รายการคำขอแผนยุทธศาสตร์ 2559 (มีบางรายการต้องทบทวน ดูที่ comment ช่อง L M N และ O ในsheet รวม)
 3. คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 4. OP – โครงร่างองค์กร (Organization Profile = OP) ปี 56) (ข้อมูลเก่า จากประชุมที่เซ็นทราร่า มี.ค.56)
  1. OP – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
  2. OP – โท- เทคโนโลยีอาคาร [ เฉพาะหลักสูตร ]
  3. OP – โท- เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  4. OP – โท- การวางแผนภาคและเมือง [ เฉพาะหลักสูตร ]
  5. OP – ตรี- สถาปัตยกรรมศาตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  6. OP – ตรี- การออกแบบอุตสาหกรรม [ เฉพาะหลักสูตร ]

สรุปผลการประเมินโครงการ [ รายงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ]