การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง 2558

 1. ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558

การบริหารความเสี่ยง 2557

  กิจกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 2557

 1. 19 มีนาคม 2557 – ประชุมปรึกษาหารือและทบทวน เพื่อดำเนินการกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2557 จากที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 10/2556 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ 2556 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของคณะ ในการประชุมได้มีการระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยใช้การประเมินผลจากปีที่ผ่านมา และให้ส่งประเด็นความเสี่ยง ในวันที่ 24 เมษายน 2557
  1. หนังสือเชิญ : 1 และ 2 แจ้งเลื่อนประชุม
  2. เอกสารประกอบ : 1 และ 2
 2. 30 เมษายน 2557 – รายงานนำเสนอประเด็นความเสี่ยงได้จากการประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 และเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริหารความเสี่ยง หน้าที่ 7
  1. http://goo.gl/QmOzY2
 3. 5 มิถุนายน 2557 – ติดตามขอให้หลักสูตรส่งชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. หนังสืองานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0519.19.1.3/144 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
 4. 9 มิถุนายน 2557 – แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะ ( คำสั่ง 63/2557)
 5. 18 มิถุนายน 2557- ติดตามขอข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  1. หนังสืองานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0519.19.1.3/148 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557
 6. 20 มิถุนายน 2557 – ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยงตามประเด็นที่รวบรวมส่งกรรมการคณะ
  1. หนังสืองานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0519.19.1.3/149 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557
 7. 24 กรกฏาคม 2557- ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ แนวทางแก้ไขความเสี่ยงสูง เพื่อปรึกษาหรือวางแผนการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นที่ถูกนำเสนอผ่านกรรมการคณะ
 8. รายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2556

 1. แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 2. แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – RM2
 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 — RM3
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รายงาน RM1
 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รายงาน RM3

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555

 1. รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555