ประกันคุณภาพ

ภาระกิจ

รายงาน

 1. รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2556

แนะนำ

คู่มือ

 1. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ใหม่)
 2. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561  (ใหม่)
 3. คำสั่งคณะที่ 86/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
 4. วิธีเข้าดูข้อมูลในโปรแกรม-CHE-QA-Online
 5. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 6. (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 2556-2557
 7. (ร่าง) คู่มือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สกอ.)
 8. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (สมศ.) พ.ศ. 2554-2558 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย. 54)
 9. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 (IQA 56)
 10. คู่มือรายละเอียด ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2556
 11. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555 (IQA 55)
 12. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 (IQA 54)
 13. คู่มือ EdPEx[2009-2010]
 14. ฟอร์มโครงสร้างองค์กร (OP) 15 ข้อ ดาวน์โหลด pdf excel (** ปรับปรังใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2556)

ข้อมูลแนะนำ : วารสารวิชาการ

 1. สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทย (TCI)
 2. Scopus Journal Search
 3. ISI Journal Search
 4. บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) โดย สมศ. ดาว์นโหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ

 1. สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHEQA Online

 

คณะทำงานด้านการประกันคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  1. คณบดี
  2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. คณะทำงาน
   1. อนุวัฒน์ กิจโกศล
   2. สุระพล มุกสิกะสาร
   3. อรจิตรา พิริยะศรัทธา
   4. กันตินันท์ ดรกันยา
   5. วิไล โพธิ์เตมิ
   6. ฉัตรฤดี ประทุมไชย
   7. หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
   8. กตัญชลี ประนม (เลขานุการ)

อ้างอิง : คำสั่งคณะฯ 9/2556

 

 ข่าวประกันคุณภาพ

[rssinpage rssfeed=’http://arch.kku.ac.th/dev/?feed=rss2&cat=9′]


 อ่านข่าว (ย้อนหลัง)