อื่นๆ

แบบฟอร์ม-งานบุคคล

แบบฟอร์มใบลา

              - แบบใบขอยกเลิกใบลา
              - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
              - แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
              - แบบใบลาอุปสมบท
              - แบบรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
              - แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

              **แบบฟอร์มเดิม
                  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายผู้สอน
                  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
                  - แบบสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
                  - แบบสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
               **แบบฟอร์มปัจจุบัน
                   - แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
                   - แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย
                   - ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการ      �
                   - ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
.....................เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
                   - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
                   - แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป
.....................วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
                   - แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
                   - แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป
.....................วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ขอเปลี่ยนตำแหน่ง

               - คำชี้แจงประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
               - คำชี้แจงประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ขอเลื่อนระดับ

               - แบบประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร
               - แบบประเมินตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์
               - แบบประเมินตำแหน่งผู้บริหาร
               - แบบประเมินตำแหน่งระดับควบ

ขอกำหนดตำแหน่ง-ขอตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

               - แบบฟอร์มขอชำนาญการ

ขอกำหนดตำแหน่ง-ขอตำแหน่งทางวิชาการ

               - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
               - แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
               - ก.พ.อ.03
               - บันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ
               - หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล

ขอหนังสือรับรอง

               - แบบขอรับหนังสือรับรองสวัสดิการบุตร-แบบที่ 1
               - แบบขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล-แบบ 7100
               - ใบคำร้องขอหนังสือรับรองรายได้ สถานภาพ อายุงาน

ประเมินผลงานบุคลากร-สายสนับสนุน

               - แบบแสดงภาระงาน สถ.สนน.1
               - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน สถ.สนน.2
               - แบบสรุปผลการประเมิน สถ.สนน.3

ประเมินผลงานบุคลากร-สายผู้สอน

               - เอกสารแสดงภาระงาน (PD)
               - รายงานผลการปฏิบัติงาน (PF)

ลาศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้

              - แบบฟอร์มใบลาศึกษา
              - แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ฯ
              - แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม
              - แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
              - แบบสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
              - แบบสัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

แบบฟอร์มแนะนำเพิ่มเติมจากกลุ่มงานจัดการศึกษา

- แบบฟอร์ม รายงานผลการติดตามภาระงานด้านวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
     ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แบบฟอร์ม PDF แผนพัฒนาผลงานวิชาการรายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
- แบบฟอร์ม WORD แผนพัฒนาผลงานวิชาการรายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
 

แบบฟอร์ม-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แบบฟอร์ม-งานนโยบายและแผน

-บบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552