โปรแกรม

โปรแกรม-งานบุคคล

บริการสืบค้น คำสั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริการสืบค้น ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริการสืบค้น คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริการะบบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โปรแกรม-งานแผนและนโยบาย

บริการจัดเก็บข้อมูลงานบันทึกภาระงานวิจัย และ งานบริการวิชาการ

โปรแกรม-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Video Online & Radio Online  สถานีที่ 1 , สถานีที่ 2
– บริการโปรแกรมต้อต้านภัยคุกคามคอมพิวเตอร์ ข้อมูล , ตัวติดตั้ง , ตัวเสริม
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
– บริการ KKUNET@Home (ทำให้คุณอยู่บ้านคุณสามารถ update OS ละ Virus ด้ฟรี)
– บริการ Software License Link 1 หรือ Link 2
– บริการ Program Freeware เพื่อสนับสนุนการใช้งาน สถานีที่ 1 , สถานีที่

โปรแกรม-อื่นๆ

โปรแกรมสารบรรณภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น