รายงาน

รายงาน-งานนโยบายและแผน

 1. รายงานประจำปี 2551
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. รายงานประจำปี 2553
 4. รายงานประจำปี 2554
 5. รายงาน กพร. 52
 6. รายงาน กพร 52 แบบตรวจสอบรายการแล้ว
 7. รายงานประจำปี 2558 (ใหม่) 

 

ประกันคุณภาพ

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 9 เดือน)
 2. การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการและมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1
 3. หมวด 1-6 (รายงานEdPEx54สถาปัตย์)
 4. รายงานการประเมินตนเอง 42 ตัวชี้วัด (SAR 54)
 5. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ตามตัวชี้วัดIQA 42 ตัวชี้วัด) ประจําปีการศึกษา2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


ปฏิทินกลุ่มงานยุทธศาสตร์

 1. ปี 2555

ผลการประเมินด้านต่างๆ

  1. สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเมินอยู่ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และช่วงที่ 2 ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555)
  2. รายงานผลการประเมิน โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทำปฏิทินกิจกรรม” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (31 สิงหาคม 25555 )
  3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ กลุ่มงานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 (Arch.KKU Show and Share 2012)
  4. สรุปการประเมินผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการ และการประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น” (9 สิงหาคม 2555)
  5. รายงานผลการประเมิน โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การจัดทําโปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2007” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 สิงหาคม 25555 )
  6. การรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2555 (7 กันยายน 2555)
  7. ศึกษาดูงานด้านการจัดทำระบบประกันคุณภาพและระบบฐานข้อมูล (โครงการดูงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ) 29 ต.ค. 55
  8. ประชุมกลุ่มงาน 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2555

 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทำการสำรวจ 1 – 14 พฤศจิกายน 2555 )
 2. ผลประเมินการจัดงาน Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 25 – 27 มกราคม 2556
 3. ผลประเมินการประชุมวิชาการ Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 25 – 27 มกราคม 2556
 4. นําเสนอโครงการพัฒนาผลงานปี งบประมาณ 2555 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอในการสัมมนาสํานักงานคณบดี (29 พฤศจิกายน 2555)
 5. รายงานแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา (1 พฤจิกายน 2555 – 30 พฤจิกายน 2555)
 6. รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. รายงานผลโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 8. รายงานผลการศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล MUMIS ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. รายงานสรุปการประเมินการให้บริการงานด้านต่างๆ ของกลุ่มงาน สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำรอบประเมิน 2556/2 (1 พฤศจิกายน 2555 – 30 เมษายน 2556)
  1. 1. รายงานภาพรวม
  2. 2. รายงานตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม
  3. 3. รายงานตามประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม ( (งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมเฉพาะคะแนนผู้ตอบแบบสอบถามสายผู้สอน สายสนับสนุน และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ระบุสถานะ) )
 10. รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งานข้อมูลสารสนเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำรอบประเมิน 2556/2 (1 พฤศจิกายน 2555 – 30 เมษายน 2556)
 11. รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556
 12. รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2556