ประเมินการให้บริการ

ขอเชิญผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.
แบบฟอร์มประเมินการให้บริการ แบ่งตามสถานะของผู้ตอบ

        สำหรับการใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558

ผลที่ได้จะนำไปประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ 1/59 และ พัฒนาการให้บริการของสำนักงานคณบดี

แบบประเมินนี้จะปิดการแสดงความคิดเห็นในวันที่ 31 ธันวาคม 2558