การวางแผน

ข้อมูลแนะนำจาก-งานนโยบายและแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
 2. รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน

.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 1. การจัดสรรงบประมาณดาวน์โหลด
 2. แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ไฟล์ doc
 3. แผนยุทธศาสตร์ , เป้าประสงค์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555-2558
 4. แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2558
 5. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 ไฟล์ [zip , pdf ]
  1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด
  2. ระบบติดตามและรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
 6. แผนการรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2559
  1. ปรับปรุง 27 ตุลาคม 2557
  2. ปรับปรุง 31 มีนาคม 2557
 7. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

.

เอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการวางแผน

 1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 2. คู่มือจากกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการวางแผน

 1. กองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. ตัวชี้วัดคำรับรองฯตามข้อตกลงปี 2556
 2. รายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555
 3. รายละเอียดตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 4. แผนงบประมาณปี 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 5. งบประมาณ 2552-2557
 6. การวิเคราะห์ FTES 
 7. คู่มือต่างๆ 
 8. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการวางแผน งบประมาณ และการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ
 9. (ร่าง)แผนพัฒนาสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557
 10. แผนการบริหารความเสี่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. รายงานผลการดำเนินการ Arch.KKU Show and Share 2012


 อ่านข่าว (ย้อนหลัง)