คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
  2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
  3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
  4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws

 

ข้อมูลเก่า สำเนาเบิกจ่าย 55 – 57

สำเนาเบิกจ่าย ปี 2557

08 กิจการนักศึกษา

– 11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคฯ

– 21 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 22 อุดหนุนหลักสูตรป.โทการวางแผนภาคและเมือง

– 23 อุดหนุนหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร

– 31 อุดหนุนหลักสูตรสถาปัตยกรรม

– 33 อุดหนุนหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

– 0101a  ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว และเงินประกันสังคม

– 0102 ค่าจ้างผู้สอบบัญชี

– 0103 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

– 0104 รวมค่ากรรมการบริหารหลักสูตร

– 0105 รวมค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่าง

– 0106 รับสมัครนักศึกษา

– 0108 วัสดุสำหรับอาจารย์@2000

– 0110 กิจกรรมวิชาการ

– 0123 MOU follow – up

– 0127 ประชุมสาขาวิชา

– 0128 พัฒนากายภาพ

– 0132 โครงการสานสัมพันธ์

– 0133 Bonus

– 0134 กองทุนพัฒนาส่งเสริมบัณฑิต

– 0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์

– 0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ 

– 11206-1 11206-Design-Build Student Workshop 2014 ศาลารอรถใหม่คณะสถาปัตย์ มข

– 11209-1 11209-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่คณะสถาปัตย์ มข

– 12101-1 12101แผนและปฎิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ผู้สอน)

– 12102-1 12102-แผนและปฎิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล(สนับสนุน)

– 12103-1 12103 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

– 12301-1 12301-โครงการ Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2557

– 22113-1 22113-โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศของคณาจารย์กลุ่มหัวหน้าวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม

– 22113-2 22113.2 โครงการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม

– 22113-3 22113.3 โครงการทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีอาคาร ณประเทศสิงค์โปร์

– 22113-5 โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

– 22113-6 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสายวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

– 22113-7 ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาความรู้นักศึกษาสายวิชาการออกแบบเครื่องเรือนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมชั้นปีที่ 3-4

– 22113-8 โครงการทัศนศึกษาและดูงานในสายวิชาการออกแบบสิ่งทอ

– 22116-1 22116-โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่างคณะ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณสถาปัตย์ มข

– 22120-1 โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Buildig Technology Attianceฯ

– 22122-122122- โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว

– 22131-1 22131-2 โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกวดและการนำเสนอผลงานออกแบบ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตย์ ประจำปี พ.ศ 2556

– 22131-2 22131-ปฎิบัติการ Workshopส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะด้านการประกวดแบบและนำเสนอแบบ

– 22133-2 22133.2 โครงการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

– 23103-1 23103-โครงการค่ายอบรมเพื่อค้นหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 24108-2 24108.2 โครงการสถาปัตยกรรมกับลายเส้นและสีน้ำ

– 2103-1 42103 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณเมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า

– 61102-1 61102-2 การเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น

– 61103-1 61103 โครงการ Vernadoc

– 82102-1 82102- โครงการพี่พบน้องในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกาา 2556ในวันที่ 28-2-57

– 02201 สำนักงานคณบดี

– N เครื่องขึ้นรูปพลาสติก

– N ซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องตัดด้วนแสงเรเซอร์)

– N ซื้อกลองทัด

– กองทุนวิจัย

– หลักสูตร ID ปกติ

– หลักสูตร สถ.ปกติ

– หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร

– หลักสูตรผังเมืองฯ

– หลักสูตรสถ.พิเศษ

เอกสารเบิกจ่าย มิถุนายน 2557

เอกสารเบิกจ่าย พฤษภาคม 2557

เอกสารเบิกจ่าย เมษายน 2557

เอกสารเบิกจ่าย มีนาคม 2557

เอกสารเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2557

– เอกสารเบิกจ่ายเดือน มค 57

– เอกสารปี 56 เดือนธันวาคม

– เอกสารเดือน พย. 56

– เอกสารเบิกจ่าย ต.ค. 56

– สำเนาเบิกจ่าย พฤศจิกายน ธันวาคม 55 มกราคม 56

– สำเนาการเบิกจ่าย ตุลาคม 2555

– สำเนาเบิกจ่าย กันยายน 2555 *เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เหมือน Link แล้วขยายด้วย 7z

– สำเนาการเบิกจ่าย กันยายน 2555

– สำเนาการเบิกจ่าย สิงหาคม 2555

– สำเนาการเบิกจ่าย 1-31 พฤษภาคม 55

– สำเนาเอกสารเบิกจ่าย 21 ก.พ. – 31 มี.ค. 55

– สำเนาเอกสารเบิกจ่าย 1-30 เม.ย.55

สำเนาเอกสารเบิกจ่ายเดือนต.ค.54- 20ก.พ.55

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ สถ.3/2554 : 28 เมย- 19 พค 54

รายการครุภัณฑ์/รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบเสนอราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข.(043)362043  โทรสาร.(043)362047 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ สถ.2/2554 : 25 เมย- 18 พค 54

รายการครุภัณฑ์/รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบเสนอราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข.(043)362043  โทรสาร.(043)362047 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ สถ.1/2554 : 18 เมย- 4 พค 54

รายการครุภัณฑ์/รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบเสนอราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข.(043)362043  โทรสาร.(043)362047 ในวันและเวลาราชการ

ทดสอบระบบ E-form ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

[contact-form 3 “ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล”]

คู่มือการใช้งานโปรแกรมควบคุมระบบฐานข้อมูลรายรับ

 

1. เข้าใช้
     หลังจากท่าน Click ที่เข้าใช้ โปรแกรมจะถาม
      1.1  อีเมล —–> สอบถามที่ panuph@kku.ac.th �
      1.2 รหัสผ่าน –> สอบถามที่ panuph@kku.ac.th

2. วิธีการป้อนข้อมูลตามคอลัมภ์ต่างๆ มีดังนี้
      2.1 แบบอธิบายสรุปทุกคอลัมภ์
      2.2 คอลัมภ์ วัน
      2.3 คอลัมภ์ เดือน
      2.4 คอลัมภ์ ปี
      2.5 คอลัมภ์ เล่มที่ใบนำส่ง
      2.6 คอลัมภ์ เลขที่ใบนำส่ง
      2.7 คอลัมภ์ เลขที่หนังสือโอนเงิน
      2.8 คอลัมภ์ รายการ
      2.9 คอลัมภ์ ประเภทรายรับ
      2.10 คอลัมภ์ จำนวนเงินรับ
      2.11 คอลัมภ์ Memo หรือ หมายเหตุ

 3. วิธีการเพิ่มประเภทรายรับ
      3.1 หหหหหหหหหหหหห

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มงานคลังและทรัพย์สินงวดการประเมินที่ 2/2553

 

1. หน้าปกคู่มือการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
2. บันทึกข้อความ
3. คำนำ
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
5. ภาคผนวก สรุปประเมิน
6. ภาคผนวก สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานคลังและทรัพย์สิน

แนะนำ-jum

.
พรรณี จรดอน
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : jpunnee@kku.ac.th