คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2009

แนะนำ-jum

.
พรรณี จรดอน
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : jpunnee@kku.ac.th

แนะนำ-surapon

.
.
สุระพล มุสิกะสาร
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : msura@kku.ac.th

แนะนำ-sarit

.
สฤษฎิ์ ปูนอน
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : sarpoo@kku.ac.th

แนะนำ-porn

.
สมพร นามสีฐาน
.
ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : nsomporn@kku.ac.th

แนะนำ-jiab

.
กันตินันท์ ดรกันยา
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : dmanida@kku.ac.th