คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2010

คู่มือการใช้งานโปรแกรมควบคุมระบบฐานข้อมูลรายรับ

 

1. เข้าใช้
     หลังจากท่าน Click ที่เข้าใช้ โปรแกรมจะถาม
      1.1  อีเมล —–> สอบถามที่ panuph@kku.ac.th �
      1.2 รหัสผ่าน –> สอบถามที่ panuph@kku.ac.th

2. วิธีการป้อนข้อมูลตามคอลัมภ์ต่างๆ มีดังนี้
      2.1 แบบอธิบายสรุปทุกคอลัมภ์
      2.2 คอลัมภ์ วัน
      2.3 คอลัมภ์ เดือน
      2.4 คอลัมภ์ ปี
      2.5 คอลัมภ์ เล่มที่ใบนำส่ง
      2.6 คอลัมภ์ เลขที่ใบนำส่ง
      2.7 คอลัมภ์ เลขที่หนังสือโอนเงิน
      2.8 คอลัมภ์ รายการ
      2.9 คอลัมภ์ ประเภทรายรับ
      2.10 คอลัมภ์ จำนวนเงินรับ
      2.11 คอลัมภ์ Memo หรือ หมายเหตุ

 3. วิธีการเพิ่มประเภทรายรับ
      3.1 หหหหหหหหหหหหห