คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2015

ข้อมูลเก่า สำเนาเบิกจ่าย 55 – 57

สำเนาเบิกจ่าย ปี 2557

08 กิจการนักศึกษา

– 11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนภาคฯ

– 21 หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 22 อุดหนุนหลักสูตรป.โทการวางแผนภาคและเมือง

– 23 อุดหนุนหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร

– 31 อุดหนุนหลักสูตรสถาปัตยกรรม

– 33 อุดหนุนหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

– 0101a  ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างชั่วคราว และเงินประกันสังคม

– 0102 ค่าจ้างผู้สอบบัญชี

– 0103 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

– 0104 รวมค่ากรรมการบริหารหลักสูตร

– 0105 รวมค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่าง

– 0106 รับสมัครนักศึกษา

– 0108 วัสดุสำหรับอาจารย์@2000

– 0110 กิจกรรมวิชาการ

– 0123 MOU follow – up

– 0127 ประชุมสาขาวิชา

– 0128 พัฒนากายภาพ

– 0132 โครงการสานสัมพันธ์

– 0133 Bonus

– 0134 กองทุนพัฒนาส่งเสริมบัณฑิต

– 0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์

– 0135A โครงการใหม่ตามยุทธศาสตร์ 

– 11206-1 11206-Design-Build Student Workshop 2014 ศาลารอรถใหม่คณะสถาปัตย์ มข

– 11209-1 11209-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่คณะสถาปัตย์ มข

– 12101-1 12101แผนและปฎิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ผู้สอน)

– 12102-1 12102-แผนและปฎิทินสำหรับการพัฒนาตนเองรายบุคคล(สนับสนุน)

– 12103-1 12103 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

– 12301-1 12301-โครงการ Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2557

– 22113-1 22113-โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศของคณาจารย์กลุ่มหัวหน้าวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม

– 22113-2 22113.2 โครงการศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม

– 22113-3 22113.3 โครงการทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีอาคาร ณประเทศสิงค์โปร์

– 22113-5 โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

– 22113-6 โครงการทัศนศึกษาดูงานในสายวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

– 22113-7 ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาความรู้นักศึกษาสายวิชาการออกแบบเครื่องเรือนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมชั้นปีที่ 3-4

– 22113-8 โครงการทัศนศึกษาและดูงานในสายวิชาการออกแบบสิ่งทอ

– 22116-1 22116-โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาต่างคณะ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณสถาปัตย์ มข

– 22120-1 โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Buildig Technology Attianceฯ

– 22122-122122- โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว

– 22131-1 22131-2 โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกวดและการนำเสนอผลงานออกแบบ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตย์ ประจำปี พ.ศ 2556

– 22131-2 22131-ปฎิบัติการ Workshopส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะด้านการประกวดแบบและนำเสนอแบบ

– 22133-2 22133.2 โครงการสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

– 23103-1 23103-โครงการค่ายอบรมเพื่อค้นหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

– 24108-2 24108.2 โครงการสถาปัตยกรรมกับลายเส้นและสีน้ำ

– 2103-1 42103 โครงการวิจัยเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณเมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า

– 61102-1 61102-2 การเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น

– 61103-1 61103 โครงการ Vernadoc

– 82102-1 82102- โครงการพี่พบน้องในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกาา 2556ในวันที่ 28-2-57

– 02201 สำนักงานคณบดี

– N เครื่องขึ้นรูปพลาสติก

– N ซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องตัดด้วนแสงเรเซอร์)

– N ซื้อกลองทัด

– กองทุนวิจัย

– หลักสูตร ID ปกติ

– หลักสูตร สถ.ปกติ

– หลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร

– หลักสูตรผังเมืองฯ

– หลักสูตรสถ.พิเศษ

เอกสารเบิกจ่าย มิถุนายน 2557

เอกสารเบิกจ่าย พฤษภาคม 2557

เอกสารเบิกจ่าย เมษายน 2557

เอกสารเบิกจ่าย มีนาคม 2557

เอกสารเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2557

– เอกสารเบิกจ่ายเดือน มค 57

– เอกสารปี 56 เดือนธันวาคม

– เอกสารเดือน พย. 56

– เอกสารเบิกจ่าย ต.ค. 56

– สำเนาเบิกจ่าย พฤศจิกายน ธันวาคม 55 มกราคม 56

– สำเนาการเบิกจ่าย ตุลาคม 2555

– สำเนาเบิกจ่าย กันยายน 2555 *เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เหมือน Link แล้วขยายด้วย 7z

– สำเนาการเบิกจ่าย กันยายน 2555

– สำเนาการเบิกจ่าย สิงหาคม 2555

– สำเนาการเบิกจ่าย 1-31 พฤษภาคม 55

– สำเนาเอกสารเบิกจ่าย 21 ก.พ. – 31 มี.ค. 55

– สำเนาเอกสารเบิกจ่าย 1-30 เม.ย.55

สำเนาเอกสารเบิกจ่ายเดือนต.ค.54- 20ก.พ.55