สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกลุ่มงานคลังและทรัพย์สินงวดการประเมินที่ 2/2553

 

1. หน้าปกคู่มือการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
2. บันทึกข้อความ
3. คำนำ
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
5. ภาคผนวก สรุปประเมิน
6. ภาคผนวก สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานคลังและทรัพย์สิน