ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ สถ.1/2554 : 18 เมย- 4 พค 54

รายการครุภัณฑ์/รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบเสนอราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข.(043)362043  โทรสาร.(043)362047 ในวันและเวลาราชการ