ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่ สถ.3/2554 : 28 เมย- 19 พค 54

รายการครุภัณฑ์/รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 ชุด

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบเสนอราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข.(043)362043  โทรสาร.(043)362047 ในวันและเวลาราชการ