แนะนำ-jum

.
พรรณี จรดอน
.
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
E-mail : jpunnee@kku.ac.th