โครงสร้างการบริหารงาน/บุคลากร

Picture

 

 

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

                         งานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน บัญชี  และพัสดุของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยทำหน้าที่ควบคุมดูแล พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสม ตรวจสอบ  วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานด้านฐานะการเงิน และการพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ เก็บรักษาเงิน พัสดุ และเอกสารทางการเงิน การบัญชีและกการพัสดุไว้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ มีขอบข่ายภาระหน้าที่แยกเป้นรายด้าน จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย

                          1.งานด้านการเงินและบัญชี

                          2.งานด้านการพัสดุ

                          3.งานด้านธุรการของกลุ่มงาน

แบบมอบหมายงานรายบุคคล งวดประเมิน 1-2558

1. หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ

2. นางสาวธัญญรัศม์  กุลพัฒน์วัชรากร

3. นางสมพร  นามสีฐาน

4. นายสุระพล  มุสิกะสาร

5. นายสฤษฏิ์  ปูนอน