เอกสารเผยแพร่ความรู้จากงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

เอกสารแผยแพร่ความรู้จากงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

 แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(DOC)

แผ่นพับ

ความรู้ระบบ KKUFMIS

 

คู่มือ

 เอกสารประกอบการบรรยาย  วันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่กองคลัง

แผนการจัดการความรู้

 

โครงการ/กิจกรรม

เอกสารเผยแพร่ความรู้งานการเงิน (จากตรวจสอบภายใน)