โปรแกรม

โปรแกรมสำนักงาน

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โปรแกรมติดตามโครงการบริการวิชาการ ประเภทงานออกแบบ

ผู้ปรับปรุงข้อมูล = พิมพ์ชนก ศรีสุยะมาตย์
บุคคลทั่วไป = สามารถดูได้
เข้าสู่โปรแกรม ==> ตารางข้อมูล

โปรแกรมบริการ
1. ระบบบริการค้นหาเงินโอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1  เข้าหน้า สืบค้นรายการเงินโอน จากเลขที่บัญชี
1.2  เข้าหน้า เพิ่มรายการเงินโอน

โปรแกรมบริหารงาน
1. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Link2
2. โปรแกรมควบคุมระบบฐานข้อมูลรายรับ
3. โปรแกรมระบบฐานการใช้งานวัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือการใช้งาน
เข้าใช้งาน
4. คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนพัสดุ