แนะนำโปรแกรม : เพื่อให้การจัดทำรายงานต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้                  
                                  1. วิจัย งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                                  2. บทความตีพิมพ์
                                  3. การนำเสนอบทความหรือผลงาน
                                  4. ทรัพย์สินทางปัญญา
                                  5. ตำราหรือหนังสือ
                                  6. รางวัลทางวิชาการ
                                  7. การเข้ารับการอบรม
                                  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาจึงได้ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการจัดเก็บข้อมูล โดยให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีข้อมูลนำไปจัดทำรายงานต่างๆ
                                  ดังนั้น ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับทาง กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
                                  ศึกษาและวางแผนการพัฒนาโดยให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
                                  1. ใช้งานง่ายและสะดวกแก่ ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูล และผู้ใช้งานรายงานข้อมูล
                                  2. สามารถพัฒนาร่วมกับระบบงานอื่นได้ทั้งในระบบของคณะฯ และ ทางมหาวิทยาลัย
                                  3. ข้อมูลมีหลักเกณฑ์และระเบียบในการจัดเก็บสามารถตอบคำถามสำหรับการจัดทำรายงานประจำต่างๆ ของคณะได้
                                  4. สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหมู่ข้อมูลได้เพื่อรองรับกับความต้องการรายงานข้อมูลในอนาคต

แจ้งเพิ่มรายการข้อมูล : อาจารย์และสายสนับสนุนสามารถแจ้งเพิ่มได้โดยให้ติดต่อกับผู้จัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ต่างๆ
                             
คู่มือการใช้งาน : 1. เข้าสู่ระบบ
                                2. เพิ่มรายการ
                                3. ดูรายงาน
                                4. ออกจากระบบ                        

สอบถามการใช้งานอื่นๆ : panuph@kku.ac.th , 46452 , อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ
                                                          
ต้องการได้สิทธิ์เพิ่มข้อมูล : panuph@kku.ac.th , 46452 , อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ
                                                     
ประวัติความเป็นมา :
          
คณะผู้จัดทำ :

ลำดับ หมวดหมู่ ผู้จัดเก็บข้อมูล อีเมล์ โทรภายใน ผู้รายงานข้อมููล
 

           มีการจัดแบ่งตามลักษณะของข้อมูล
             ที่มีการรายงานผลเชิงปริมาณ

    มีหน้าที่ติดตามข้อมูลจากบุคลากร
           และแหล่งข้อมูลต่างๆ
   ติดต่อผู้จัดเก็บข้อมูลทางอีเมล์     หมายเลข
   โทรภายใน
มีหน้าที่แสดงความต้องการข้อมูล
ที่จะนำไปใช้ในการรายงาน
เพื่อผู้จัดเก็บข้อมูลจะได้ทราบ
แล้วจัดเก็บรายละเอียดตามที่ระบุ
     1 วิจัย
สำรวย ภูเงิน
กนิษฐา ประนม
samphu@kku.ac.th
kanipr@kku.ac.th
41
31
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     2 งานบริการวิชาการ พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
อภิวัฒน์ คงอุดม
อรนพ เนียมไทยสงค์
supkum@kku.ac.th
kapiwat@kku.ac.th
noranop@kku.ac.th
41
41
41
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     3 งานสร้างสรรค์ พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
อภิวัฒน์ คงอุดม
อรนพ เนียมไทยสงค์
supkum@kku.ac.th
kapiwat@kku.ac.th
noranop@kku.ac.th
41
41
41
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อรสา จุึลมา
สำรวย ภูเงิน
jorasa@kku.ac.th
samphu@kku.ac.th
24
41
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     5 บทความตีพิมพ์ กนิษฐา ประนม kanipr@kku.ac.th 31 เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     6 การนำเสนอบทความหรือผลงาน กนิษฐา ประนม
สมพร นามสีฐาน
ทัศวรรณ ศราภัย
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
กิฐิกรณ์ ยุติการ
kanipr@kku.ac.th
nsomporn@kku.ac.th
stassa@kku.ac.th
pchatrudee@kku.ac.th
kithigornyu@kku.ac.th
31
33
11
11
11
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     7 ทรัพย์สินทางปัญญา อรนพ เนียมไทยสงค์ noranop@kku.ac.th 41 เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     8 ตำราหรือหนังสือ สุดารัตน์ จันทร์เรือง
ทัศวรรณ ศราภัย
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
กิฐิกรณ์ ยุติการ
sudjun@kku.ac.th
stassa@kku.ac.th
pchatrudee@kku.ac.th
kithigornyu@kku.ac.th
11
11
11
11
เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
     9 รางวัลทางวิชาการ พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ supkum@kku.ac.th 41 เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
   10 การเข้ารับการอบรม กาญจนา จันทรสมบัติ kanchana@kku.ac.th 28 เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย
11 นักศึกษา - รางวัล อรสา จุึลมา
ศิริวุฒิ รสหอม
จักริน เงินทอง
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
jorasa@kku.ac.th
siriros@kku.ac.th
chakng@kku.ac.th
supkum@kku.ac.th
24
24
-
41
นักกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการช่างศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 นักศึกษา - กิจกรรม / โครงการ อรสา จุึลมา
ศิริวุฒิ รสหอม
jorasa@kku.ac.th
siriros@kku.ac.th
24
24
นักกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป