เกี่ยวกับเรา

รับบทความผ่านระบบ TCI เท่านั้น ไม่รับบทความทางเมล์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI

Built Environment Inquiry Journal  – BEI

BEI is a biannual, peer-reviewed, open access journal, edited by the Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand. It mainly addresses to young researchers, architects, urban planners, designers, and to other specialists in adjacent fields of research focusing on general and special issues related to built environment, architecture, urban planning, and design.

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ

Architecture Spatial planning Design
· Architectural theory · Current issues in urban and regional planning · Animation
· Architectural history · Theories, models, and process in planning · Ceramics design
· Architectural education · Spatial planning · Fashion design
· Building technology · Sustainable development · Furniture design
· Interior architecture · GIS in spatial planning · Graphic design
· Landscape architecture · Community planning and design · Industrial design
· Thai architecture · Environmental planning and management · Textiles
· Vernacular architecture · Urban innovation ·  Product Design
· Green architecture · Participatory in planning and design ·  Toy Design
· Contemporary architecture · Infrastructure / land use and transportation planning ·  Jewelry Design

INSTRUCTION FOR AUTHORS

    • The Journal is indexed in TCI, Khon Kean University’s library and archives database for current and future generations.

MANUSCRIPT should be submitted the following:

  • Submitted online via Indexed in Thai Journal Citation Index (TCI): https://www.tci-thaijo.org/index.php/arch-kku/index Attached manuscript file (.doc) or  (PDF) file
  • The Journal publishes Research Papers (not exceeding 4000 words,) and Reviews (not exceeding 5000 words or 15 pages A4).
  • Manuscript should be prepared strictly as per guidelines given below.
  • Manuscript should contain the Title followed by Author(s) name(s), Author(s) affiliations, Abstract (about 200 words), 4-5 Key words and Text proper.
  • Title should be concised and typed in single column
  • Abstract should be in single column and indicate the significant findings with data / data-range and conclusions of the paper.
  • Keywords should be in single column and adequately index the subject matter.
  • Text proper should be typed in single column, single space and subdivided into sections: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Acknowledgements and References/Bibliographies.

ข้อมูลแนะนำ

* หมายเหตุ : E-mail ที่ตอบกลับจากระบบ Thaijo  บางครั้งเมล์ จะอยู่ใน Junk เมล์หรือถังขยะ โปรดตรวจสอบ หากท่านไม่ได้รับเมล์

Peer Review Process

The journal accepts both Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews which have never been published elsewhere. Research areas covered by the journal include (but not limit to): All articles are peer reviewed by at least 2 experts in the relevant field, based on initial editor screening and anonymous double-blind refereeing by two referees.

ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  ทั้งในและนอกประเทศ  สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ  แต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ   ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer  reviewers)  ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินแบบ double-blided

Publication Frequency

The journal is published two issues annually in June and December.
– Issue 1: January – June
– Issue 2: July – December
กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม
กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ : เปิดรับตลอดทั้งปี

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Peer review

All submissions are subjected to strict quality control as well as through the peer-review evaluation process before a decision is made. Prior to being sent off to our Editorial Board or Peer reviewers, all submissions must pass through quality control. Submissions will only be sent off if they have successfully met the requirements and will otherwise be sent back to authors for additional review (approximate 1 month after submitted). There is no appeal process for articles that have been rejected. Authors submitting their works to the BEI for publication as original articles attest that the submitted works represent their actual contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. BEI is committed to objective and fair double-blind peer-review of the submitted papers for publication and to preventing any actual or potential conflict of interests between the editorial and review personnel and the reviewed material.

หนึ่ง บทความไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้เขียนสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและนำส่งใหม่ได้ในโอกาสต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์)
สอง บทความที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น แต่ให้ผู้เขียนแก้ไขรูปแบบและภาพรวมของบทความ ภายใต้คำแนะนำจากกองบรรณาธิการ เมื่อทำการแก้ไขแล้ว จึงจะส่งออกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป (กระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ ผู้เขียนนำส่งบทความในระบบออนไลน์เช่นกัน)
และสาม ผู้เขียนได้รับรายละเอียดของผู้เสนอแนะการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อผู้เขียนทำการปรับปรุงแก้ไขบทความเสร็จภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ส่งบทความฉบับสุดท้าย (Final Manuscript) มายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาก่อนเข้าสู่ระบบตีพิมพ์ หรือนำส่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขบทความ จนกว่าจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
– เมื่อบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งจดหมายตอบรับ เพื่อแจ้งสถานะการตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ หลังจากบทความผ่านการประเมินแล้ว ไม่เกิน 1 เดือน
– บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากมีการขอยกเลิกการตีพิมพ์โดยเจ้าของบทความ เจ้าของบทความดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

Editorial Board-Faculty of Architecture, Khon Kaen University, Thailand กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
Asst. Prof. Songyot  Weerataweemat, Ph.D. ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
Asst. Prof. Thanasit  Chantaree, Ph.D. ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
Asst. Prof. Nopadon Thungsakul, Ph.D. ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
Asst. Prof. Pornnarong Charnnuwong, Ph.D. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
Asst. Prof. Monsicha Bejrananda, Ph.D. ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
Chantanee Chiranthanut, Ph.D. อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
Rattikorn Sirikhan Butla, Ph.D. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา
Assoc. Prof. Warunee Wang, Ph.D. รศ.ดร.วารุณี หวัง
Editor in chief ที่ปรึกษา
Assoc. Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร