เกี่ยวกับเรา

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารวิชาการฯ จากเดิม “วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
เป็น “สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI)”
โดยจะเริ่มใช้ใน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป
และยังคงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิม (International Standard Serial Number)


วัตถุประสงค์ของวารสาร

วารสารวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการ  และผลงานวิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

 

กำหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ  ทุกเดือนมิถุนายน  และธันวาคม

 

กำหนดส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 

รอบแรก  มิถุนายน – พฤศจิกายน      

รอบที่สอง ธันวาคม – พฤษภาคม