เกี่ยวกับเรา

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI

 

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วารสารวิชาการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการ  และผลงานวิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

 

กำหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ  ทุกเดือนมิถุนายน  และธันวาคม

Schedule :  June  and December. 

Call for papers :  –