คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

วารสารวิชาการปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561)

Built Environment Inquiry Journal Faculty of Architecture Khon Kaen University
Volumn 17 No. 2 July – December 2018
ข้อมูลส่วนหน้า

หน้าปก ISSN 2651-1185 (Online)

หน้าปก ISSN 2651-1177 (Print)

Published: 2018-12-25

 

 

Understanding and Importance of Architects toward Thai’s Rating for Energy and Environmental Sustainability (TREES)

กฤตยชญ์ ธนะกรรณ์, วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

1-10

Concept of Innovative Solar Energy Development for Buildings in Tropical Climate

ณัฏรี ศรีดารานนท์, โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, ดร., โจเซฟ เคดารี, ศ.ดร.

11-24

The Influence of Ubon – Bangkok railway to the Change of Modernity in 7 units shop house on Luang Road Ubonratchathani.

กิตติกานต์ พรประทุม, วารุณี หวัง

25-43

The The Two Local Neighbourhoods of Chiang Mai: Sense of Place and Sustainable Development

Pranom – Tansukanun

45-68

The Role of Urban Planners in Relation to Stakeholder Involvement in Planning Process

Touch Seng, Rawee Hanpachern

69-91

Spatial Capacity Analysis for Transit Oriented Development in Khon Kaen City

MONSICHA BEJRANANDA

93-113

Spatial Distribution of Housing Estates in The Area of Bangkok: Nong Chok District

ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ

115-135

The Study of an Old and New town involved in the Urban Landscape Improvement Guidelines of Chiang Khong Special Economic Zone Using the Development “One city Two Models System”.

พงศ์ตะวัน นันทศิริ, ศศิชา สุขกาย, ศักดิธัช เสริมศรี, ทิพา หน่อแก้วมูล, กฤษณะพันธุ์ ตันเจริญรัตน์, คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์

137-155

Urban Inequality in Mega-Urban Region: The Synoptic Review from Thai’s Context

Nattawut Usavagovitwong

157-178

The Development of Community Products Type Interlocking Concrete Paving Blocks from Waste Materials in The Ceramic Tile Industry

ภัทรพล – เรืองศรี, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

179-198

 

วารสารวิชาการปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561)

– ส่วนหน้า
– The Reconstruction of The Three Santuary Towers: Case study of Prasat Pueai-Noi, Khon Kaen Province.
การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มปราสาทประธาน ปราสาทเปือยน้อย จ.ขอนแก่น
วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
– Changes of LaHu Vernacular House for Homestay Tourism in Amphur Muang and Mae Fah Luang, Chiang Rai
การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่นลาหู่เพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอำเภอเมืองและอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เนติวัฒน์ แก้วเทพ, เชาวลิต สัยเจริญ
– The Meaning of the Memorial Monument of Buddhist Saint in the Temple of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
ความหมายของอนุสรณ์สถานพระอริยสงฆ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
ภัทระ ไมตระรัตน์, ทรงยศ วีระทวีมาศ
– The Influences of Beliefs and Gender on the Spatial Organization of the Tai-Puan Ethnic Vernacular House in Xiangkhouang Province, Lao People’s Democratic Republic
บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีต่อการจัดการพื้นที่ในเรือนกลุ่มไทพวนในเชียงขวาง สปป. ลาว
จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
– The Relationship Between Bamboo Hut Component, Bamboo Species and Connectors In Bamboo Hut Construction, Kantaravichai district, Mahasarakham Province.
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธุ์ไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
– Development Guideline for Commercial Area and Community Shop in National Housing Authority’s Residential Projects through Placemaking
แนวทางการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติด้วยแนวคิดการสร้างสถานที่
นิติ รัตนปรีชาเวช, วิทวัส รุ่งเรืองผล, ระพีพรรณ คำหอม
– Color Patterns of Architectural Elements on Bam Rung Muang Road, Bangkok
รูปแบบสีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม พื้นที่ย่านถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร
ธนสาร ช่างนาวา, สันต์ จันทร์สมศักดิ์
– The Study of Corporate Identity for the Environment Interior Design for Loei Rajabhat University
การศึกษาอัตลักษณ์ขององค์กรเพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นาถยา พลซา, ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
– The Effect of Analogous Colors, Saturation and Brightness of Exterior Lighting on Visual Perception: A Case Study of Holy Rosary Church, Bangkok
การให้แสงสีภายนอกอาคารแบบสีข้างเคียงร่วมกับความสดของสีและน้ำหนักความมืด-สว่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตา กรณีศึกษาโบสถ์กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร
กฤตยชญ์ ธนะกรรณ์, พรรณชลัท สุริโยธิน
– Lighting improvement for Food and Service Complex I, Khon Kaen University
การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

 

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)

 

 

 

 

 

 

 

 1. พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  Dynamics of House Styles in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และนพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 2. คุณค่าของเรือนโคราชในทัศนคติของผู้อยู่อาศัย
  The Value of Korat House towards the Attitude of Occupant
  การุณย์ ศุภมิตรโยธิน และวารุณี หวัง
  (Karun Suphamityotin and Warunee Wang)
  .
 3. พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบางภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม
  Urban Development and Architectural Typologies in Luang Prabang under the Western Influences during the Period of Colonial State
  อณล ชัยมณี
  (Anon Chaimanee)
  .
 4. การสถาปนาพระมหาเจดีย์ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ
  The Establishment of Phra Maha Chedi in the Early 26th Buddhist Era in the Monastery of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
  ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pattara Maitrarat and Songyot Weerataweemat)
  .
 5. แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือ
  Public Concepts of Urban Public Space
  ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Supachai Chaijan and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 6. การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย:กรณีศึกษาตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
  Physical Connectivity of Self-Reliant Seniors in Thai Rural Community: Case Studies Tambon Khao Suan Kwang, Khon Kaen Province and Tambon Sra Chaeng, Singburi Province.
  วีรยา เอี่ยมฉ่ำ กำธร กุลชล และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Veeraya Iam-cham, Komthorn Kunchon and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 7. การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น
  An Investigation of Cycling Behavior for Bike Use Policy in Khon Kaen City
  จักรรัฐ ผาลา และมนสิชา เพชรานนท์
  (Jakkarath Phala and Monsicha Bejrananda)
  .
 8. ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบ้านแฝดโครงการบ้านเอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแก่น
  The Expansion of Housing Units of Semi-Detached House: Baan Eua-Arthorn Sila Project, Khon Kaen Province
  ณัฐวดี ทัศโนทัย และจันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  (Nuttawadee Tussanothai and Chantanee Chiranthanut)
  .
 9. การปรับปรุงฉนวนผนังยุ้งข้าวเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  The Thermal Reduction Improvement of Traditional Granary Wall with Argricultural Residual
  ฤทธิชัย ศรีจวน และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Rittichai Srijuan and Choopong Thongkamsamut)
  .
 10. การสำรวจสภาวะสบายเชิงความร้อนของนักศึกษาในห้องไม่ปรับอากาศ
  Field Study of Thermal Comfort of University Students in Non-Air Conditioned Room
  สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
  (Sudaporn Sudprasert)
  .
 11. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร กรณีศึกษา วัสดุไม้ประกอบพลาสติก
  A Study of Heat Transfer Through Building Walls: Case Study of Wood Plastic Composite
  อมลวรรณ แสนนวล ศุทธา ศรีเผด็จ และชนินทร์ ทิพโยภาส
  (Amonwan Saennual, Sutta Sripadej and Chanin Thipyophas)
  .
 12. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย
  Comparision of the Ability to Capture Airbourne Dusts of Climbing Plants
  พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี และพัชริยา บุญกอแก้ว
  (Pasinee Sunakorn, Ongarj Tapornpasi and Patchareeya Boonkorkaew)

วารสารวิชาการปีที่ 3 (1) /2547

หน้าปก pdf , jpg

ปกใน

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

 

 

 

 

 

 1. วัฒนธรรมการนำออกแบบ : Designethnologie (design+ethnology)
  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2. งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และกุลศรี สุริยเดชสกุล

3. เคลือบขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสจากเตาเผาบ้านดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ธนสิทธิ์ จันทะรี

4. เทคนิควิทยาการงานโครงสร้างอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร

5. ฝ้าขยะ
ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

6. ลานวัด : มิติทางกายภาพและสังคมของวัดในเมืองใหญ่และเมืองเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์

 

 

วารสารวิชาการปีที่ 2 (1) /2546

 

 

 

 

 

 

 

 1. พัฒนาการเรือนกะเลิง กรณีศึกษาบ้านหนองหนาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จุดเปลี่ยนทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
  อ.จันทนีย์ วงศ์คำ
  .
 2. แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 3. เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเขียนเขตร้อนชื้น
  อ.กุลศรี สุริยเดชสกุล
  .
 4. การระบายอากาศทางตั้ง
  ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  .
 5. การพัฒนาผนังวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
  อ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. Manual for Organized Self-Help Housing Project in Thailand Small-Scale Self-Help Housing in Khon Kaen Municipality, Thailand
  Assistant Professor Warunee Phusanam
  .

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2545

 

 

 

 

 

 

 

 1. เซนและสวนภูมิทัศน์
  ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. จิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
  อ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
  .
 3. รูปแบบการจัดวาง SPACE ในอาคารตึกแถว กรณีศึกษา อาคารตึกแถวในภาคใต้ของประเทศไทย
  ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  .
 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 5. พัฒนาการและแนวทางของการใช้อิฐดินในการก่อสร้างในประเทศไทย
  อ.วารุณี ภูสนาม
  .

 

 

วารสารวิชาการปีที่ 15 (1) /2559

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

 

ปก

คำนำ สารบัญ บทบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. แนวความคิดเรื่องสถานที่และปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  Concept of Place and Phenomenology in the Study of Vernacular Architecture
  อดิศร ศรีเสาวนันท์ และ วีระ อินพันทัง
  (Adisorn Srisaowanunt and Vira Inpuntung)
  .
 2. การออกแบบนิทรรศการการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์แนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในพื้นที่สาธารณะ
  Interactive Display Design: A Guide to Encourage Self-Access English Learning Skill in Public Space
  ภัทราวดี ธงงาม
  (Pattarawadee Thongngam)
  .
 3. สถาปัตยกรรมพระไตรปิฏกและคติกษัตราธิราชพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้ามินดง
  Tripitaka Architecture and Buddhist Kingship in the Reign of King Mindon
  Pay Phyo Khaing และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pay Phyo Khaing and Sonyot Weerataweemat)
  .
 4. สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  The Status of Academic Outputs in Vernacular House Study in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และ นพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 5. เรือนแถวพื้นถิ่นในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ตลาดล่างถนนพระราม จังหวัดลพบุรี
  Vernacular Rowhouse in Historic Urban Landscape of Talad Lang Rama Street, Lopburi Province
  กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kullaphut Sene Na Ayuddhaya and Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 6. ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาวกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  Characteristics of Tai Lao Communities and Vernacular Houses : A Case Study in Chiang Khan District, Loei Province
  จิตรมณี ดีอุดมจันทร์, วันดี พินิจวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์
  (Chitmanee Deeudomjant, Wandee Pinijvarasin and Ornsiri Panin)
  .
 7. อ่านใหม่-มองใหม่: สิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานพระนคร แลเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา
  Re-reading-Re-Interpreting: Sacred and Honorary Monuments and Statues of Ayuthaya City from the Description of Ayutthaya (Pannana Bhumi Sathan Phra Nakorn Sri Ayutthya)
  เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 8. การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองเก่านครราชสีมา
  Changing of Uses of the Public Space in the Old District of Nakhon Ratchasima City
  นิธิ ลิศนันท์
  (Nithi Lisnund)
  .
 9. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง: บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ
  Mass Transit Station Environments and Accessibility Improvements: Lessons Learned from Ban Thab Chang Airport Rail Link Station, Bangkok
  สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
  (Supaporn Kaewko Leopairojana)
  .
 10. การวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราในคลินิกหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  The Indoor Air Quality Analysis of Microbial and Candida in OPD Dental Clinic, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
  จุติพร พนมบัวเลิศ, ชานิยา เหมือนตา และ ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Jutipond Phanombualert, Chaniya Muenta and Choopong Thongkamsamut)
  .
 11. การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน
  Using Photovoltaic System on The Faculty of Architecture’s Building Rooftop in Khon Kaen University for Energy Conservation
  พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
  (Pornsawat Piriyasatta)
  .
 12. การวิเคราะห์คุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาต่างจังหวัดในโครงการก่อสร้างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Analysis of Service Quality of Provincial Contractors in Construction Projects in North-Eastern Region Thailand
  กฤต โง้วธนสุวรรณ
  (Grit Ngowtanasuwan)

 

 

วารสารวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ประจำปี 2558

ปก คำนำ สารบัญ

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

เนื้อหา

 1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม : ความหมาย พัฒนาการทางแนวคิดและทิศทางการศึกษาวิจัย โดย อนุวัฒน์ การถัก และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. องค์รวมของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำโตนเลสาบ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชาดย อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  .
 3. ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย : กรณีศึกษาบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ โดย ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  .
 4. กรอบแนวคิดการออกแบบบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดย นลินี รุดโถ และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 5. ศิลปะกลองชัยมงคลภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะการแสดง โดย วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
  .
 6. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อสิ่งแวดล้อมกายภาพในหอออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุง
  โดย อภิญญา ผสวัสดิ์ และ ธนัท วรุณกูล
  .
 7. การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ โดย เขมโชต ภู่ประเสริฐ
  .
 8. แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม  โดย สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ และ พงษ์สิน ทวีเพชร
  .
 9. การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนโนนหนองวัด 2 โดย พงศ์ตะวัน นันทศิริ  และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารชุดในรูปแบบสัญญาออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง  โดย สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล และ สุรกานต์ รัตนวิฑูรย์

วารสารวิชาการ ฉบับที่ 14(1) 2558

ปก คำนำ สารบัญ

 1. หมู่บ้านไต บริบทของ “เฮือนไต” กับการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม  อิสรา กันแตง
  .
 2. เฮือนไตในลุ่มน้ำโขง : ไทย ลาว เมียนม่าร์  สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
  .
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี    ดนัย นิลสกุล และนพดล ตั้งสกุล
  .
 4. การจัดทำแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร  กุสุมา  บุญกาญจน์ และชูวิทย์  สุจฉายา
  .
 5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา  ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา
  .
 6. ชุมชนผลิตหม้อดินเผาบ้านพันหลวงเมืองหลวงพระบาง :  การคงอยู่ในภาวะใกล้ดับสูญ  ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร
  .
 7. แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน  อธิพร  ปรียาวงศากุล และชนิกานต์  ยิ้มประยูร
  .
 8. นวัตกรรมบานเกล็ดพลังงานแสงอาทิตย์  ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์   วิชิต  คลังบุญครอง
  .
 9. ประสิทธิภาพวัสดุและการเว้นช่องว่างเพื่อการลดความร้อนด้วยระแนงแนวนอน  สันติภาพ  เพียนอก และชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

 

วารสารวิชาการปีที่ 13 ปี 2557

ปก ปกใน คำนำ สารบัญ 

 1. หลักการทางวิทยาศาสตร์ของคติความเชื่อด้านที่ตั้งอาคารและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นอีสาน    : ยง บุญอารีย์ และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 2. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในย่านหน้าทอน เกาะสมุย  : ชมพูนุท คงพุนพิน
  .
 3. สถานภาพผลิตภัณฑ์ในวิถีสังคมใหม่ และแนวการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์   : ปัญญา เทพสิงห์
  .
 4. การรับรู้ที่ว่างและสภาพแวดล้อมโดบการแสดงออกผ่านทางการวาดภาพระบายสีของคนตาบอด  : สัญชัย  สันติเวส
  .
 5. การวิเคราะห์ลวดลายขิดบายศรีโดยใช้หลักการ Shape Grammars อิทธิพล สิงห์คำ
  .
 6. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังานในงานสถาปัตยกรรม สิงห์ อินทรชูโต
  .
 7. ประสิทธิผลการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ : หลังคาเขียว แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ และอรรถจน์ เศรษฐบุตร
  .
 8. อิทธิพลของรูปทรงอาคารและทิศทางต่อภาระการทำความเย็นของอาคาร กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น  อวิรุทธ์ กัลยา
  .
 9. การเปลี่ยนแปลงภาระการทำความเย็นของอาคารสำนักงานที่มีผลมาจากชนิดของวัสดุและอัตราส่วนพื้นท่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอาคารกรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 10. การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน : ภัชราวดี ขุนทอง และชนิกานต์ ยิ้มประยูร