คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 14 (1) /2558

วารสารวิชาการ ฉบับที่ 14(1) 2558

ปก คำนำ สารบัญ

 1. หมู่บ้านไต บริบทของ “เฮือนไต” กับการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม  อิสรา กันแตง
  .
 2. เฮือนไตในลุ่มน้ำโขง : ไทย ลาว เมียนม่าร์  สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
  .
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี    ดนัย นิลสกุล และนพดล ตั้งสกุล
  .
 4. การจัดทำแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร  กุสุมา  บุญกาญจน์ และชูวิทย์  สุจฉายา
  .
 5. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา  ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา
  .
 6. ชุมชนผลิตหม้อดินเผาบ้านพันหลวงเมืองหลวงพระบาง :  การคงอยู่ในภาวะใกล้ดับสูญ  ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศ์ธร
  .
 7. แนวทางการดัดแปลงโรงจอดรถอาคารพักอาศัยในโครงการจัดสรรเพื่อศึกษาการใช้พลังงาน  อธิพร  ปรียาวงศากุล และชนิกานต์  ยิ้มประยูร
  .
 8. นวัตกรรมบานเกล็ดพลังงานแสงอาทิตย์  ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์   วิชิต  คลังบุญครอง
  .
 9. ประสิทธิภาพวัสดุและการเว้นช่องว่างเพื่อการลดความร้อนด้วยระแนงแนวนอน  สันติภาพ  เพียนอก และชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์