คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 14 (2) /2558

วารสารวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ประจำปี 2558

ปก คำนำ สารบัญ

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

เนื้อหา

 1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรม : ความหมาย พัฒนาการทางแนวคิดและทิศทางการศึกษาวิจัย โดย อนุวัฒน์ การถัก และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. องค์รวมของการตั้งถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยในลุ่มน้ำโตนเลสาบ จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชาดย อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  .
 3. ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย : กรณีศึกษาบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ โดย ธนานนท์ ลาโพธิ์ และ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  .
 4. กรอบแนวคิดการออกแบบบ้านพักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดย นลินี รุดโถ และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 5. ศิลปะกลองชัยมงคลภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะการแสดง โดย วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
  .
 6. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อสิ่งแวดล้อมกายภาพในหอออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุง
  โดย อภิญญา ผสวัสดิ์ และ ธนัท วรุณกูล
  .
 7. การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ โดย เขมโชต ภู่ประเสริฐ
  .
 8. แนวทางการพัฒนากายภาพของชุมชนหัวเวียงใต้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคม  โดย สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ และ พงษ์สิน ทวีเพชร
  .
 9. การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนโนนหนองวัด 2 โดย พงศ์ตะวัน นันทศิริ  และ สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารชุดในรูปแบบสัญญาออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง  โดย สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล และ สุรกานต์ รัตนวิฑูรย์