คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 15 (1) /2559

วารสารวิชาการปีที่ 15 (1) /2559

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559)

 

ปก

คำนำ สารบัญ บทบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. แนวความคิดเรื่องสถานที่และปรากฏการณ์วิทยากับการศึกษางานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  Concept of Place and Phenomenology in the Study of Vernacular Architecture
  อดิศร ศรีเสาวนันท์ และ วีระ อินพันทัง
  (Adisorn Srisaowanunt and Vira Inpuntung)
  .
 2. การออกแบบนิทรรศการการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์แนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในพื้นที่สาธารณะ
  Interactive Display Design: A Guide to Encourage Self-Access English Learning Skill in Public Space
  ภัทราวดี ธงงาม
  (Pattarawadee Thongngam)
  .
 3. สถาปัตยกรรมพระไตรปิฏกและคติกษัตราธิราชพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้ามินดง
  Tripitaka Architecture and Buddhist Kingship in the Reign of King Mindon
  Pay Phyo Khaing และ ทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pay Phyo Khaing and Sonyot Weerataweemat)
  .
 4. สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  The Status of Academic Outputs in Vernacular House Study in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และ นพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 5. เรือนแถวพื้นถิ่นในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ตลาดล่างถนนพระราม จังหวัดลพบุรี
  Vernacular Rowhouse in Historic Urban Landscape of Talad Lang Rama Street, Lopburi Province
  กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kullaphut Sene Na Ayuddhaya and Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 6. ลักษณะเฉพาะของชุมชนและเรือนพื้นถิ่นไทลาวกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  Characteristics of Tai Lao Communities and Vernacular Houses : A Case Study in Chiang Khan District, Loei Province
  จิตรมณี ดีอุดมจันทร์, วันดี พินิจวรสิน และ อรศิริ ปาณินท์
  (Chitmanee Deeudomjant, Wandee Pinijvarasin and Ornsiri Panin)
  .
 7. อ่านใหม่-มองใหม่: สิ่งซึ่งเป็นหลักเป็นประธานพระนคร แลเป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศกรุงศรีอยุธยา จากเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา
  Re-reading-Re-Interpreting: Sacred and Honorary Monuments and Statues of Ayuthaya City from the Description of Ayutthaya (Pannana Bhumi Sathan Phra Nakorn Sri Ayutthya)
  เกรียงไกร เกิดศิริ
  (Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 8. การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่สาธารณะในเมืองเก่านครราชสีมา
  Changing of Uses of the Public Space in the Old District of Nakhon Ratchasima City
  นิธิ ลิศนันท์
  (Nithi Lisnund)
  .
 9. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง: บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ
  Mass Transit Station Environments and Accessibility Improvements: Lessons Learned from Ban Thab Chang Airport Rail Link Station, Bangkok
  สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
  (Supaporn Kaewko Leopairojana)
  .
 10. การวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราในคลินิกหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  The Indoor Air Quality Analysis of Microbial and Candida in OPD Dental Clinic, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
  จุติพร พนมบัวเลิศ, ชานิยา เหมือนตา และ ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Jutipond Phanombualert, Chaniya Muenta and Choopong Thongkamsamut)
  .
 11. การใช้เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการประหยัดพลังงาน
  Using Photovoltaic System on The Faculty of Architecture’s Building Rooftop in Khon Kaen University for Energy Conservation
  พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
  (Pornsawat Piriyasatta)
  .
 12. การวิเคราะห์คุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาต่างจังหวัดในโครงการก่อสร้างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Analysis of Service Quality of Provincial Contractors in Construction Projects in North-Eastern Region Thailand
  กฤต โง้วธนสุวรรณ
  (Grit Ngowtanasuwan)