คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 15 (2) /2559

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)

 

 

 

 

 

 

 

 1. พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  Dynamics of House Styles in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และนพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 2. คุณค่าของเรือนโคราชในทัศนคติของผู้อยู่อาศัย
  The Value of Korat House towards the Attitude of Occupant
  การุณย์ ศุภมิตรโยธิน และวารุณี หวัง
  (Karun Suphamityotin and Warunee Wang)
  .
 3. พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบางภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม
  Urban Development and Architectural Typologies in Luang Prabang under the Western Influences during the Period of Colonial State
  อณล ชัยมณี
  (Anon Chaimanee)
  .
 4. การสถาปนาพระมหาเจดีย์ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ
  The Establishment of Phra Maha Chedi in the Early 26th Buddhist Era in the Monastery of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
  ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pattara Maitrarat and Songyot Weerataweemat)
  .
 5. แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือ
  Public Concepts of Urban Public Space
  ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Supachai Chaijan and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 6. การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย:กรณีศึกษาตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
  Physical Connectivity of Self-Reliant Seniors in Thai Rural Community: Case Studies Tambon Khao Suan Kwang, Khon Kaen Province and Tambon Sra Chaeng, Singburi Province.
  วีรยา เอี่ยมฉ่ำ กำธร กุลชล และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Veeraya Iam-cham, Komthorn Kunchon and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 7. การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น
  An Investigation of Cycling Behavior for Bike Use Policy in Khon Kaen City
  จักรรัฐ ผาลา และมนสิชา เพชรานนท์
  (Jakkarath Phala and Monsicha Bejrananda)
  .
 8. ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบ้านแฝดโครงการบ้านเอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแก่น
  The Expansion of Housing Units of Semi-Detached House: Baan Eua-Arthorn Sila Project, Khon Kaen Province
  ณัฐวดี ทัศโนทัย และจันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  (Nuttawadee Tussanothai and Chantanee Chiranthanut)
  .
 9. การปรับปรุงฉนวนผนังยุ้งข้าวเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  The Thermal Reduction Improvement of Traditional Granary Wall with Argricultural Residual
  ฤทธิชัย ศรีจวน และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Rittichai Srijuan and Choopong Thongkamsamut)
  .
 10. การสำรวจสภาวะสบายเชิงความร้อนของนักศึกษาในห้องไม่ปรับอากาศ
  Field Study of Thermal Comfort of University Students in Non-Air Conditioned Room
  สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
  (Sudaporn Sudprasert)
  .
 11. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร กรณีศึกษา วัสดุไม้ประกอบพลาสติก
  A Study of Heat Transfer Through Building Walls: Case Study of Wood Plastic Composite
  อมลวรรณ แสนนวล ศุทธา ศรีเผด็จ และชนินทร์ ทิพโยภาส
  (Amonwan Saennual, Sutta Sripadej and Chanin Thipyophas)
  .
 12. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย
  Comparision of the Ability to Capture Airbourne Dusts of Climbing Plants
  พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี และพัชริยา บุญกอแก้ว
  (Pasinee Sunakorn, Ongarj Tapornpasi and Patchareeya Boonkorkaew)