คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 2 (1) /2546

วารสารวิชาการปีที่ 2 (1) /2546

 

 

 

 

 

 

 

 1. พัฒนาการเรือนกะเลิง กรณีศึกษาบ้านหนองหนาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จุดเปลี่ยนทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
  อ.จันทนีย์ วงศ์คำ
  .
 2. แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 3. เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเขียนเขตร้อนชื้น
  อ.กุลศรี สุริยเดชสกุล
  .
 4. การระบายอากาศทางตั้ง
  ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  .
 5. การพัฒนาผนังวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
  อ.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. Manual for Organized Self-Help Housing Project in Thailand Small-Scale Self-Help Housing in Khon Kaen Municipality, Thailand
  Assistant Professor Warunee Phusanam
  .