คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 3 (1) /2547

วารสารวิชาการปีที่ 3 (1) /2547

หน้าปก pdf , jpg

ปกใน

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

 

 

 

 

 

 

  1. วัฒนธรรมการนำออกแบบ : Designethnologie (design+ethnology)
    อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

2. งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทศรี, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล และกุลศรี สุริยเดชสกุล

3. เคลือบขี้เถ้าไม้ยูคาลิปตัสจากเตาเผาบ้านดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ธนสิทธิ์ จันทะรี

4. เทคนิควิทยาการงานโครงสร้างอาคารบนพระนครคีรี จ.เพชรบุรี
เบญจวรรณ ทัศนลีลพร

5. ฝ้าขยะ
ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

6. ลานวัด : มิติทางกายภาพและสังคมของวัดในเมืองใหญ่และเมืองเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์