คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 8 /2552

วารสารวิชาการปีที่ 8 ปี 2552


– แนวทางการออกแบบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม “ห้องสมุดมีชีวิต” ในระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง อ.สิทธา กองสาสนะ

– การป้องกันความร้อนผ่านผนังก่ออิฐฉาบปูนสัมพันธ์กับการระบายอากาศในอาคาร
ผู้แต่ง อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

– การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพเพื่อเด็กเล็ก
ผู้แต่ง อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

– การต่อเติมครัวให้บ้านจัดสรร
ผู้แต่ง ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

– โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไฟฟ้าต่ำอีสาน : เครื่องปั้นดินเผาบ้านหัวบึง
ผู้แต่ง ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

– การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการทดสอบตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน
ผู้แต่ง ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ และ อ.สมหญิง พงศ์พิมล

– พัฒนาการของชุมชนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย : เทศบาลตำบลเชียงใหม่
ผู้แต่ง อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

– การสร้างการเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการอนุรักษ์ย่านตลาดเก่าสามชุก
ผู้แต่ง ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ และ มนต์ทวี จิระวัฒน์ทวี

– การศึกษาเพื่อหาเอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชนเก่าบริเวณวัดศรีคุณเืมือง วัดศรีเมือง และวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย
ผู้แต่ง นางสาววรรณวิมล บุญกระจ่างโสภี