คลังเก็บหมวดหมู่: Article

วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)

วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560)

วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560)

 • บรรณาธิการ คำนำ สารบัญ
 • พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มไทใหญ่ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่หละ จังหวัดตาก
  Dynamic of vernacular architecture of ethnic groups: Case studies of Tai Yai in Amphur Khun Yuam, Mae Hongson and Karen in Mae La Refugee Camp, Tak
  ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  (Rawiwan Oranratmanee)
  .
 • การจัดวางพื้นที่ ลำดับศักดิ์ และการวางทิศในเรือนพื้นถิ่นไทขืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
  Spatial Organization, Hierarchy of Space and Orientation in Traditional Tai Khoen Dwelling House: Keng Tung, Shan State Myanmar
  เกรียงไกร เกิดศิริ และ สิริชัย ร้อยเที่ยง
  (Sirichai Roythieng and Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 • การศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า
  A Study on the Architectural Identity of the Chanthaboon Waterfront Community For Store Interior Environment Design Guideline
  ปุณยนุชวิภา เสนคำ และ เอกพล สิระชัยนันท์
  (Punyanutwipha Sankham and Ekapol Sirachainan)
  .
 • ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  Vernacular Landscape of Ban Hua Na Thai Village, Kukad Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham
  อำภา บัวระภา
  (Umpa Buarapa)
  .
 • สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี
  Sense of Place in Ubon Ratchathani Old Commercial District
  ดนัย นิลสกุล และ นพดล ตั้งสกุล
  (Danai Nilsakul and Nopadon Thungsakul)
  .
 • ความรู้สึกเป็นสถานที่ของชุมชนละแวกบ้านในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่
  A ‘Sense of Place’ and Neighbourhoods in Historic Cities: The Case of Chiang Mai, Thailand
  ปรานอม ตันสุขานันท์ และ วิทยา ดวงธิมา
  (Pranom Tansukanuna and Wittaya Daungthimab)
  .
 • วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะตามหลักสากลกับผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
  Criticizing Transit Oriented Development Patterns between Original Concept and Khon Kaen Comprehensive Plan Act
  สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
  (Sarit Tiyawongsuwan)
  .
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม
  FACTORS AFFECTING TO EFFICIENCY OF PARTICIPATORY DESIGN FOR ELDERLY USERS
  พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และ ญาดา ชวาลกุล
  (Pittayong Roongsomboon and Yada Chavalkul)
  .
 • แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย
  Guidelines for Land Use in Response to Chiang Rai Earthquake Disaster.
  พงศ์ตะวัน นันทศิริ วิบูลพร วุฒิคุณ และ ณัฐฏเขต มณีกร
  (Pongtawun Nuntasiri, Vibooporn Wutthikun and Nudtakhed Maneekorn)
  .

วารสารวิชาการปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559)

 

 

 

 

 

 

 

 1. พลวัตของรูปแบบบ้านเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  Dynamics of House Styles in the Northeast of Thailand
  ธนิศร์ เสถียรนาม และนพดล ตั้งสกุล
  (Thanit Satiennam and Nopadon Thungsakul)
  .
 2. คุณค่าของเรือนโคราชในทัศนคติของผู้อยู่อาศัย
  The Value of Korat House towards the Attitude of Occupant
  การุณย์ ศุภมิตรโยธิน และวารุณี หวัง
  (Karun Suphamityotin and Warunee Wang)
  .
 3. พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบางภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม
  Urban Development and Architectural Typologies in Luang Prabang under the Western Influences during the Period of Colonial State
  อณล ชัยมณี
  (Anon Chaimanee)
  .
 4. การสถาปนาพระมหาเจดีย์ต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ในวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ
  The Establishment of Phra Maha Chedi in the Early 26th Buddhist Era in the Monastery of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
  ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ
  (Pattara Maitrarat and Songyot Weerataweemat)
  .
 5. แนวคิดสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือ
  Public Concepts of Urban Public Space
  ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Supachai Chaijan and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 6. การเชื่อมโยงทางกายภาพของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ในชุมชนชนบทไทย:กรณีศึกษาตำบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และตำบลสระแจง จังหวัดสิงห์บุรี
  Physical Connectivity of Self-Reliant Seniors in Thai Rural Community: Case Studies Tambon Khao Suan Kwang, Khon Kaen Province and Tambon Sra Chaeng, Singburi Province.
  วีรยา เอี่ยมฉ่ำ กำธร กุลชล และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
  (Veeraya Iam-cham, Komthorn Kunchon and Narongpon Laiprakobsup)
  .
 7. การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น
  An Investigation of Cycling Behavior for Bike Use Policy in Khon Kaen City
  จักรรัฐ ผาลา และมนสิชา เพชรานนท์
  (Jakkarath Phala and Monsicha Bejrananda)
  .
 8. ทิศทางการขยายตัวของที่พักอาศัยประเภทบ้านแฝดโครงการบ้านเอื้ออาทรศิลา จังหวัดขอนแก่น
  The Expansion of Housing Units of Semi-Detached House: Baan Eua-Arthorn Sila Project, Khon Kaen Province
  ณัฐวดี ทัศโนทัย และจันทนีย์ จิรัณธนัฐ
  (Nuttawadee Tussanothai and Chantanee Chiranthanut)
  .
 9. การปรับปรุงฉนวนผนังยุ้งข้าวเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  The Thermal Reduction Improvement of Traditional Granary Wall with Argricultural Residual
  ฤทธิชัย ศรีจวน และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  (Rittichai Srijuan and Choopong Thongkamsamut)
  .
 10. การสำรวจสภาวะสบายเชิงความร้อนของนักศึกษาในห้องไม่ปรับอากาศ
  Field Study of Thermal Comfort of University Students in Non-Air Conditioned Room
  สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
  (Sudaporn Sudprasert)
  .
 11. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร กรณีศึกษา วัสดุไม้ประกอบพลาสติก
  A Study of Heat Transfer Through Building Walls: Case Study of Wood Plastic Composite
  อมลวรรณ แสนนวล ศุทธา ศรีเผด็จ และชนินทร์ ทิพโยภาส
  (Amonwan Saennual, Sutta Sripadej and Chanin Thipyophas)
  .
 12. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย
  Comparision of the Ability to Capture Airbourne Dusts of Climbing Plants
  พาสินี สุนากร องอาจ ถาพรภาษี และพัชริยา บุญกอแก้ว
  (Pasinee Sunakorn, Ongarj Tapornpasi and Patchareeya Boonkorkaew)