คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 16 (1) /2560

วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560)

วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560)

 • บรรณาธิการ คำนำ สารบัญ
 • พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษากลุ่มไทใหญ่ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่หละ จังหวัดตาก
  Dynamic of vernacular architecture of ethnic groups: Case studies of Tai Yai in Amphur Khun Yuam, Mae Hongson and Karen in Mae La Refugee Camp, Tak
  ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  (Rawiwan Oranratmanee)
  .
 • การจัดวางพื้นที่ ลำดับศักดิ์ และการวางทิศในเรือนพื้นถิ่นไทขืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
  Spatial Organization, Hierarchy of Space and Orientation in Traditional Tai Khoen Dwelling House: Keng Tung, Shan State Myanmar
  เกรียงไกร เกิดศิริ และ สิริชัย ร้อยเที่ยง
  (Sirichai Roythieng and Kreangkrai Kirdsiri)
  .
 • การศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้านค้า
  A Study on the Architectural Identity of the Chanthaboon Waterfront Community For Store Interior Environment Design Guideline
  ปุณยนุชวิภา เสนคำ และ เอกพล สิระชัยนันท์
  (Punyanutwipha Sankham and Ekapol Sirachainan)
  .
 • ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  Vernacular Landscape of Ban Hua Na Thai Village, Kukad Sub-district, Borabue District, Maha Sarakham
  อำภา บัวระภา
  (Umpa Buarapa)
  .
 • สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี
  Sense of Place in Ubon Ratchathani Old Commercial District
  ดนัย นิลสกุล และ นพดล ตั้งสกุล
  (Danai Nilsakul and Nopadon Thungsakul)
  .
 • ความรู้สึกเป็นสถานที่ของชุมชนละแวกบ้านในเขตเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่
  A ‘Sense of Place’ and Neighbourhoods in Historic Cities: The Case of Chiang Mai, Thailand
  ปรานอม ตันสุขานันท์ และ วิทยา ดวงธิมา
  (Pranom Tansukanuna and Wittaya Daungthimab)
  .
 • วิพากษ์รูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะตามหลักสากลกับผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
  Criticizing Transit Oriented Development Patterns between Original Concept and Khon Kaen Comprehensive Plan Act
  สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
  (Sarit Tiyawongsuwan)
  .
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม
  FACTORS AFFECTING TO EFFICIENCY OF PARTICIPATORY DESIGN FOR ELDERLY USERS
  พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และ ญาดา ชวาลกุล
  (Pittayong Roongsomboon and Yada Chavalkul)
  .
 • แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย
  Guidelines for Land Use in Response to Chiang Rai Earthquake Disaster.
  พงศ์ตะวัน นันทศิริ วิบูลพร วุฒิคุณ และ ณัฐฏเขต มณีกร
  (Pongtawun Nuntasiri, Vibooporn Wutthikun and Nudtakhed Maneekorn)
  .