คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เล่มที่ 2 (4) /2537

วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 เล่มที่ 4

ปก คำนำ สารบัญ 2-4-37

  1. อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : นพดล ตั้งสกุล  1
  2. เที่ยวพิมายสไตล์สถาปนิก  :ชำนาญ พ้นยาก 2
  3. ข่าว : ศิริพร คำพันธ์ 3
  4. ชุมชนชนบทและบ้านชนบทในภาคอีสาน : สุนทร ตุลยะสุข
  5. สถาปัตยกรรมอีสาน – ล้านช้าง (ความต่างและความคล้าย) : วิโรฒ ศรีสุโร
  6. สวนไม้ประดับในอาคาร : ธนสิทธิ์ จันทะรี
  7. ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง : ยอดเยี่ยม เทพทรานนท์7
  8. โครงการอนุสรณ์สถานครูใหญ่ คูณ  ปริสุทโธ : ทรงยศ วีระทวีมาศ8
  9. โครงการและงานออกแบบหมู่บ้านนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 : สุทธิพงษ์ ผดุงสมัย9