คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 1/2545

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี 2545

 

 

 

 

 

 

 

 1. เซนและสวนภูมิทัศน์
  ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
  .
 2. จิตสำนึกการประหยัดพลังงาน
  อ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
  .
 3. รูปแบบการจัดวาง SPACE ในอาคารตึกแถว กรณีศึกษา อาคารตึกแถวในภาคใต้ของประเทศไทย
  ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  .
 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารพักอาศัยและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา บ้านเขวา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 5. พัฒนาการและแนวทางของการใช้อิฐดินในการก่อสร้างในประเทศไทย
  อ.วารุณี ภูสนาม
  .