คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 10 /2554

วารสารวิชาการปีที่ 10 ปี 2554

ปกใน คำนำ สารบัญ

 1. สาระสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ในคติความเชื่อฮวงจุ้ย     อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 2. แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกันเหตุวินาศกรรมและการก่อการร้าย     อ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์
  .
 3. เล้าข้าวในวัฒนธรรมไท-อีสาน    ยง บุญอารีย์
  .
 4. แนวทางการปรับปรุงบ้านเดี่ยวสองชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่น     ปัทมาภรณ์ รัตนประดับ และผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์  ไชยะกุล
  .
 5. แผนที่ท่องเที่ยวพุทธสถานตามเ้ส้นทางเลียบแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย  อ.อธิป อุทัยวัฒนนานนท์ อ.นิสรา อารุณี และอ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
  .
 6. การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิต กรณีศึกษาประเทศไทย เวียดนาม และสิงคโปร์     อ.รัชนีพร  เทียบปโยธร
  .
 7. พฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของภูมิภาค : กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่    เอกวัฒน์ พันธาสุ และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์
  .
 8. การเปลี่ยนแปลงจินตภาพเืมืองวังเวียง สปป.ลาว จากการพัฒนาท่องเที่ยว   อนุชา คำมุงคุณ ผศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ และ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 9. แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร     สิทธิพร ทำมาหากิน
  .
 10. โครงการการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน     ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน และผศ.ธนสิทธิ์ จันทะีรี