คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 11 /2555

วารสารวิชาการปีที่ 11 ปี 2555

ปกใน คำนำ สารบัญ

 1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทพลวัตภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษา ชุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี      อมร  กฤษณพันธุ์
  .
 2. ที่ว่าง ที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนทางสังคม : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ว่าง และการปฏิบัติการทางสังคม ของพืั้นที่เมืองเก่าลำพูน      ลลิลทิยพ์  รุ่งเรือง
  .
 3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องประชุมคณะเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น      กรรณิกา  ถุนาพรรณ์ และผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 4. การควบคุมความชื้นในอาคารโดยผนังอาคาร     แก้วกนก สุดจริง และผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
  .
 5. การนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารพักอาศยประเภททางเิิดินกลาง กรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น     พัชริยา ชินฮาต และผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. ความมีชีวิตชีวาของเมืองกับการใช้พื้นที่สาธารณะย่านกาค้าเมืองอุดรธานี     ปัญญา  บุญประคม
  .
 7. แนวทางการจัดการขยะในแหล่งกำหนดชุมชนเมืองอุดรธานี     ประภัทรพงษ์ อดทน และรศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
  .
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้เพื่อเคหะสิ่งทอ : กรณีศึกษาผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง     เกษหทัย สิงห์อินทร์
  .
 9. การศึกษาวิธีการออกแบบผลิต และการพัฒนาศิลปะเครื่องประดับทองโบราณเมืองอุบลด้วยกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วม     เจตน์ เหล่าวีระกุล
  .
 10. โต๊ะเรียนแห่งรอยยิ้ม สำหรับเด็กพิการ     เกษม  มานะรุ่งวิทย์