คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 12 (1) /2556

วารสารวิชาการปีที่ 12 ปี 2556

ปก-คำนำ-สารบัญ

 1. แนวทางในการออกแบบโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยาสุขภาพแบบองค์รวม กรณีศึกษาโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น : อภิเชษฐ์ อัศวบุญญาเดช
  .
 2. การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้เกิดความสัปปายะเพื่อนำไปออกแบบวัดป่าวิมตตยาลัย : ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์
  .
 3. การศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัยชั่วคราวโดยนักศึกษาสถาปัตยกรรม : ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
  .
 4. แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในต้นแบบศุนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กฤษณันต์ สุรภักดี และนพปฎล สุวัจนานนท์
  .
 5. บทบาทของสถาปนิกชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในสิทธิ์การอยู่อาศัยของชาวบ้าน กรณีศึกษา ชุมชนท่าวัง : อิสริยา ทองชิว
  .
 6. บทบาทของสถาปนิกชุมชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนเท่า กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบ้านมาตร : ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์
  .
 7. การใช้แสงธรรมชาติในอาคารผ่านท่อนำแสงแนวดิ่ง : ศิวดล อุปพงษ์ และยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
  .
 8. ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา : พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
  .
 9. อิทธิพลของฉนวนต้านทานความร้อนและการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติต่อการถ่ยเทความร้อนผ่านวัสดุผนังอาคาร : ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 10. สีและการลดความร้อนในอาคาร : ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล