คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 13 /2557

วารสารวิชาการปีที่ 13 ปี 2557

ปก ปกใน คำนำ สารบัญ 

 1. หลักการทางวิทยาศาสตร์ของคติความเชื่อด้านที่ตั้งอาคารและสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นอีสาน    : ยง บุญอารีย์ และชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 2. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในย่านหน้าทอน เกาะสมุย  : ชมพูนุท คงพุนพิน
  .
 3. สถานภาพผลิตภัณฑ์ในวิถีสังคมใหม่ และแนวการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์   : ปัญญา เทพสิงห์
  .
 4. การรับรู้ที่ว่างและสภาพแวดล้อมโดบการแสดงออกผ่านทางการวาดภาพระบายสีของคนตาบอด  : สัญชัย  สันติเวส
  .
 5. การวิเคราะห์ลวดลายขิดบายศรีโดยใช้หลักการ Shape Grammars อิทธิพล สิงห์คำ
  .
 6. พิชิตอุปสรรคทางการเงินเพื่อนวัตกรรมด้านพลังานในงานสถาปัตยกรรม สิงห์ อินทรชูโต
  .
 7. ประสิทธิผลการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ : หลังคาเขียว แสงทิพย์ นิรุตติรักษ์ และอรรถจน์ เศรษฐบุตร
  .
 8. อิทธิพลของรูปทรงอาคารและทิศทางต่อภาระการทำความเย็นของอาคาร กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น  อวิรุทธ์ กัลยา
  .
 9. การเปลี่ยนแปลงภาระการทำความเย็นของอาคารสำนักงานที่มีผลมาจากชนิดของวัสดุและอัตราส่วนพื้นท่ช่องเปิดต่อพื้นที่ผนังอาคารกรณีศึกษา : จังหวัดขอนแก่น ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 10. การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน : ภัชราวดี ขุนทอง และชนิกานต์ ยิ้มประยูร