วารสารวิชาการปีที่ 9 ปี 2553

ปกใน คำนำ สารบัญ

 1. แนวทางการออกแบบอาคารเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ กรณีศึกษา : อาคาร 40 ปี สาิธิตศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 2. การศึกษาโดยการทดลองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเร็วลมผ่านช่องว่างของหลังคาเหล็กเคลือบโลหะ   บัญญัติ  พงษ์พิริยะเดชะ และ อ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์
  .
 3. การพัฒนาผนังอาคารจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย   อ.นรากร พุทธโฆษ์ และ อ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 4. ลักษณะการใช้ที่ดินที่ส่งเสริมอุปสงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดิน  อ.ดร.สญชัย  ลบแย้ม
  .
 5. อัตลักษณ์ในส่วนตกแต่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมศาสนาคารพื้นถิ่นไทยอีสาน กับ สปป.ลาว   อ.ติ๊ก แสนบุญ
  .
 6. การประยุกต์มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  อ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
  .
 7. การออกแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในสภาวะฉุกเฉิน สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา   ภัทรศักดิ์ สิมโฮง อ.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง และรศ.อุดมศักดิ์  สาริบุตร
  .
 8. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  สรวงสุดา คงมั่น
  .
 9. คุณภาพชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา   ไพจิตร ประดิษฐผล และ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์