วารสารวิชาการปีที่ 12 ปี 2556 ฉบับที่ 2

 

 

 

 

 

 1.  ผลกระทบการท่องเที่ยวต่ออัตลักษณ์ชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอัมพวา  โดย ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน  ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์
  .
 2. บ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดย ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
  .
 3. แนวคิดการออกแบบโดยคำนึงสภาวะคณะแวดล้อมในอาคารพิทยอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่นโดย รท.อรรถ ชมาฤกษ์
  .
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำของผนังอาคารที่ก่อสร้างจากดินโดยใช้สารเคลือบผิวจากธรรมชาติ โดย นราธิป  ทับทัน
  .
 5. อิทธิพลช่องเปิดและวัสดุอาคารต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ โดย วิรดา ดีราษฎร์วิเศษ ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  .
 6. การศึกษาน้ำยางพืชเพื่อการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านสำหรับชุมชนภาคใต้ โดย ฉัตรชัย แก้วดี
  .
 7. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ โดยการผสมผสานภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นถิ่นของชุมชนบ้านวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดย สุภาพร  อรรถโกมล
  .
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้โดยใช้เตาเผาไฟสูง โดย สมใจ มะหมีน