วารสาร อีสาน-สถาปัตย์

สถาปัตยกรรมสหรัฐอเมริกา : สุนทร ตุลยะสุข

สถาปัตยกรรมพื้นฐาน (เถียงนา) : สักการ ราษีสุทธิ

สตูดิโอนี้ที่ IIT : ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

หอไตรอีสาน : ผศ.วิโรฒ ศรีสุโร

แนวคิดและกระบวนการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในสหรัฐอเมริกา : Mrs. Jennifer Jone สรุปและเรียบเรียงโดย ดร. ธาดา สุทธิธรรม

การเผชิญกับปัญหาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น : Grant Wilson

การบริหารงานก่อสร้างการใช้ Tower Crane ในภาคอีสาน การติดตั้ง Towe Crane บนฐานแผ่ : สมชาย  ปฐมศิริ

ศูนย์ประชุมขอนแก่น : ผู้จัดการรายวัน

สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นในฐานะประเทศเปิด : อะระตะ  อิโซซากิ แปลโดย ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิต  เรียบเียงโดย ปริยะพร ส่งตระกูล

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชา ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ผลงานนักศึษาชั้นปีที่ 1

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน : ดร. ธาดา สุทธิธรรม

ดูอเมริกาในเวลา 3 อาทิตย์  : ดร.วิโรฒ ศรีสุโร