วารสารวิชาการปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)