วารสารวิชาการปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561)

– ส่วนหน้า
– The Reconstruction of The Three Santuary Towers: Case study of Prasat Pueai-Noi, Khon Kaen Province.
การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มปราสาทประธาน ปราสาทเปือยน้อย จ.ขอนแก่น
วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
– Changes of LaHu Vernacular House for Homestay Tourism in Amphur Muang and Mae Fah Luang, Chiang Rai
การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่นลาหู่เพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอำเภอเมืองและอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เนติวัฒน์ แก้วเทพ, เชาวลิต สัยเจริญ
– The Meaning of the Memorial Monument of Buddhist Saint in the Temple of Luang Pu Man Bhuridatta Thera’s Lineage
ความหมายของอนุสรณ์สถานพระอริยสงฆ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ
ภัทระ ไมตระรัตน์, ทรงยศ วีระทวีมาศ
– The Influences of Beliefs and Gender on the Spatial Organization of the Tai-Puan Ethnic Vernacular House in Xiangkhouang Province, Lao People’s Democratic Republic
บทบาทของความเชื่อและเพศสภาวะที่มีต่อการจัดการพื้นที่ในเรือนกลุ่มไทพวนในเชียงขวาง สปป. ลาว
จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
– The Relationship Between Bamboo Hut Component, Bamboo Species and Connectors In Bamboo Hut Construction, Kantaravichai district, Mahasarakham Province.
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธุ์ไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
– Development Guideline for Commercial Area and Community Shop in National Housing Authority’s Residential Projects through Placemaking
แนวทางการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติด้วยแนวคิดการสร้างสถานที่
นิติ รัตนปรีชาเวช, วิทวัส รุ่งเรืองผล, ระพีพรรณ คำหอม
– Color Patterns of Architectural Elements on Bam Rung Muang Road, Bangkok
รูปแบบสีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม พื้นที่ย่านถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร
ธนสาร ช่างนาวา, สันต์ จันทร์สมศักดิ์
– The Study of Corporate Identity for the Environment Interior Design for Loei Rajabhat University
การศึกษาอัตลักษณ์ขององค์กรเพื่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นาถยา พลซา, ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
– The Effect of Analogous Colors, Saturation and Brightness of Exterior Lighting on Visual Perception: A Case Study of Holy Rosary Church, Bangkok
การให้แสงสีภายนอกอาคารแบบสีข้างเคียงร่วมกับความสดของสีและน้ำหนักความมืด-สว่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตา กรณีศึกษาโบสถ์กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานคร
กฤตยชญ์ ธนะกรรณ์, พรรณชลัท สุริโยธิน
– Lighting improvement for Food and Service Complex I, Khon Kaen University
การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล