หน้าแรก
โครงสร้าง
ระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะพึงประสงค์
รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ข่าวสาร
ประเมินความพึงพอใจ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
ภาพกิจกรรม
Link

งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบ

- ระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี 2535

- ระเบียบว่าด้วยการพัสดุวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 
contact งานพัสดุ : msura@kku.ac.th , Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047